Нова издања

Превенција криминала

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Славиша Вуковић

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника Превенција криминала значајно је обогаћено резултатима новијих научних истраживања и усклађено с променама у законодавству Репу-блике Србије насталим у међувремену. Број и називи поглавља остали су непромењени. Прво поглавље је посвећено општим питањима, односно дефинисању и класификовању превенције, као и одређивању њеног предмета, циљева, метода и принципа. У другом поглављу се разматра нормативноправно уређење превенције криминала како би студенти стекли увид у међународне и домаће изворе стандарда у тој области. Треће поглавље је посвећено предусловима за успех превенције криминала, док је четврто посвећено активностима кључних субјеката у систему превенције криминала. У петом поглављу посебна пажња је посвећена месту и улози полиције у превенцији криминала. У шестом поглављу се обрађују проблеми у функционисању система превенције криминала, док је последње, седмо поглавље посвећено приказу превенције криминала у појединим европским и англосаксонским државама. С обзиром на то да је текст уџбеника намењен студентима основних студија Криминалистичко-полицијске академије и да спречавање кривичних дела изискује велику креативност, намера аутора је била да студенти, уз теоријска, стекну и практично применљива знања како би након положеног испита развијали превентивну делатност у пракси.


2017, 387 стр.
ISBN 978–86–7020–375–4
Ажурирано апр242017
   

Криминалистичкa тактика

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Криминалистичка тактика актуелизовано је у складу с новим законским решењима у сада важећем Законику о кривичном поступку и другим законима који непосредно или посредно утичу на криминалистичку делатност. Допуњени су, пре свега, делови који се односе на примену специјалних истражних техника, међународну полицијску сарадњу и криминалистичку евиденцију, док је прибављање персоналних доказа усклађено са законским променама и новим решењима.


2017, 362 стр.
ISBN 978–86–7020–369–3
   

Увод у студије безбедности, друго издање

Едиција „AƩΦΑΛΕΙΑ“ ; књ. 9
проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић

Монографија Увод у студије безбедности је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности, и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност.


2016, 252 стр.
ISBN 978–86–7020–336–5
Ажурирано мар212017
   

Road safety in local community

Зборник радова са XI међународне конференције,
Врњачка Бања, 13-16. април 2016.

Једанаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. У одабраним радовима на енглеском језику промовишу се најважнији међународни документи и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.


2016, 190 стр.
ISBN 978–86–7020–371–6
   

Kriminalistička medicina

Drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
prof. dr Goran Ilić

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Криминалистичка медицина настало је због потребе да се првобитни текст измени и допуни најсавременијим сазнањима из те области. Тако је унето потпуно ново поглавље – Трансплантација органа и њене злоупотреба, које обрађује веома актуелну проблематику трговине органима, док су сва остала поглавља комплетирана најновијим литературним подацима и ауторовим искуствима из свакодневног рада на пољу судско-медицинских експертиза. С друге стране, основни принципи у изради претходног издања (у смислу његове свеобухватности, али и истовремено једноставности и разумљивости) у потпуности су задржани, што уџбеник препоручује не само студентима Криминалистичко-полицијске академије већ и ширем кругу читалаца.


2017, 250 стр.
ISBN 978–86–7020–373–0
Ажурирано мар212017
   

Методе истрага пореских кривичних дела: Приручник

Водећи се идејом да спој практичних и академских знања увек доводи до најбољих резултата, приручник је настао као резултат обуке припадника Пореске полиције под називом „Методе истрага у области порес¬ких кривичних дела“, коју је организовала Криминалистичко-полицијска академија уз финансијску подршку ГИЗ-а. Основни циљеви тренинга били су јачање пореских истраживачких капацитета, усавршавање различитих метода истрага и подизање капацитета одељења Пореске полиције. Приручник би требало да значајно допринесе оспособљености припадника Пореске полиције за ефикасну примену полицијских овлашћења у доказивању пореских кривичних дела. Поред практичних знања неопход¬них за свакодневни рад инспектора Пореске полиције, пружа и информације о активностима које Сектор пореске полиције предузима ради унапређења орга¬низације рада и проширења овлашћења када су у питању пореска кривична дела.


2017, 290 стр.
ISBN 978–86–7020–372–3
   

Phonon engineering theory of crystalline layered nanostructures

Professor Jovan P. Šetrajčić
Professor Stevo K. Jaćimovski
Professor Siniša M. Vučenović

Ова монографија обухвата неке од најважнијих резултата истраживања до којих су аутори дошли у последње две деценије, заједно са сарадницима окупљеним око истраживања физичких својстава нанодимензионих материјала условљених постојањем фонона.
Према својој структури и садржају, монографија се може сврстати у актуелну област физике кондензованог стања и нових материјала. Феномен фононског инжењеринга је изузетно важан, јер до данас није јасан механизам који доводи до појаве тако драстичне промене основних особина материјала када се направе као узорци наноскопских димензија. Аутори експлицитно представљају да су у питању неки облик, димензија узорка (с квантним феноменима на макроскопском нивоу), као и посебни гранични услови који владају на површинским слојевима.


2016, 111 стр.
ISBN 978–86–7020–370–9
Ажурирано јан242017
   

Тактика обезбеђивања исказа

проф. др Звонимир Ивановић
доц. др Валентина Баић

У овом уџбенику, поред основних садржаја који се тичу важећег законодавства (Законик о кривичном поступку, Закон о полицији и др.), презентована су и научна сазнања која налазе своју примену у предистражном поступку приликом прикупљања обавештења од персоналних извора. Искази прибављени од различитих категорија лица ‒ у својству осумњиченог или сведока, оштећеног односно жртве кривичног дела (деца, малолетници, старије особе, жене, особе специфичног понашања, тј. телесно оштећене особе, проститутке, психички ненормалне особе с лакшим и тежим менталним или карактерним поремећајима итд.), која су на различите начине повезана са извршеним или планираним кривичним делом, и у данашње време представљају незаобилазан део оперативног и доказног материјала. С друге стране, овим уџбеником аутори настоје да превладају идентификовану лошу праксу субјеката овлашћених за прибављање исказа у различитим фазама поступка, чији је основни узрок занемаривање адекватних психолошких али и криминалистичких знања, односно искључиво или претежно ослањање на искуство, које само по себи није довољно. Отуда и научна и практична оправданост и актуелност овог дела.


2016, 253 стр.
ISBN 978–86–7020–367–9
   

Безбедносни менаџмент

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Безбедносни менаџмент резултат је потребе Криминалистичко-полицијске академије за усклађивањем његовог садржаја са иновираним теоријским знањима, садржајем сродних предмета, најбољом менаџерском праксом и искуствима наставника у извођењу наставе из истоименог предмета. У односу на прво издање, текст овог издања уџбеника измењен је и допуњен у садржајном и структурном смислу. Прво поглавље под називом Организација и организационо окружење и друго поглавље под називом Менаџмент и менаџери, настали су променом назива и значајнијим сажимањем, иновирањем и реструктурирањем текста прва два поглавља првог издања уџбеника под називима Менаџмент, менаџери, организација и организационо окружење и Теоријски извори организације и менаџмента.Такође, седмо поглавље првог издања под називом Рад менаџера при извршавању посебних безбедносних задатака, замењено је у овом издању уџбеника претежно новим и значајно обимнијим седмим поглављем под називом Специјализоване дисциплине менаџмента.


2016, 432 стр.
ISBN 978–86–7020–368–6
Ажурирано јан112017
   

Управљање безбедносним системима у условима заразних (контагиозних) епидемија

Едиција Монографије; књ. 29
доц. др Далибор Кекић

Ова монографија је осмишљена тако да буде својеврсни показатељ екстремних услова у којима менаџери морају деловати, али и практични приручник менаџерима за доношење одлука у условима епидемијских ванредних ситуација. Настала је као резултат рада на интерном пројекту Криминалистичко-полицијске академије под називом „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“. У монографију се разматрају само инфективне и епидемије које се брзо и лако шире. Те епидемије заразних болести предста¬вљају безбедносни проблем који јавне службе, чија је претежна де¬латност успостављање, очување и унапређење безбедности грађана и јавних установа и институција, морају да узму у обзир и, колико је то могуће, наставе са својим редовним делатностима.


2016, 253 стр.
ISBN 978–86–7020–365–5
   

Страна 1 од 24

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: