Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Зборник сажетака
можете преузети овде

 

Регионална сарадња у сузбијању прекограничног криминала - савремени изазови тероризма и мигрантске кризе.
Регионална конференција
Бијељина, Република Српска, 22-24. маја 2018. године

 

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

проф. др Ненад Милић

 

Уџбеник Мапирање криминала омогућава студентима четврте године Криминалистичко-полицијске академије стицање основних теоријских и практичних знања која се односе на анализу и картографско приказивање геопросторне дистрибуције кривичних дела и других догађаја од значаја за рад полиције, а у контексту унапређења аналитичке подршке вршењу полицијских послова. Уџбеник обрађује практични и теоријски значај геопросторних аспеката криминалне активности у анализи и разумевању криминала (први део). Како се данас анализа и визуелизација геопросторних података не могу замислити без употребе географских информационих система (ГИС), садржаји који за циљ имају да упознају читаоца са основним појмовима ГИС такође проналазе место у овом уџбенику (други део). Мапирање криминала је значајан чинилац подршке доношењу одлука у полицији како на различитим хијерархијским нивоима ‒ од тактичког (четврти део) до стратешког (пети део), тако и у различитим групама послова полиције ‒ послови полиције опште надлежности, саобраћајне полиције и криминалистичке полиције. На крају, мапирање криминала проналази своје место и у савременим концептима рада полиције ‒ концепту рада полиције на жаришту, концепту рада полиције у заједници и проблемски оријентисаном раду полиције и географском профилисању.

 

2017, 495 стр.
ISBN 978-86-7020-388-4

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

проф. др Бранкица Поповић
доц. др Кристијан Кук

 

Тежиште уџбеника Информациони системи јесте на упознавању појмова везаних за развој и примену информационих система, нарочито oних у вези с пословним процесима. У првом поглављу се уводе основни елементи из области информационих система. Друго поглавље се бави развојем пословних информационих система, док је њихова примена објашњена у трећем поглављу. Најважнији организациони, етички и друштвени аспекти информационих система приказани су у четвртом поглављу. У том поглављу су дати и основни принципи заштите информационих система. У петом поглављу су приказани модели података, док се шесто поглавље бави ER (Entity-Relationship) шемама. Област пројектовања информационих система, приказана у седмом поглављу, обрађена је у мери која је довољна да се нека релациона база података успешно имплементира у информациони систем. У последњем, осмом поглављу објашњени су ЈET технологија и веза са MS Access-ом.

 

2017, 203 стр.
ISBN 978–86–7020–384–6

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Едиција Монографије; књ. 31
др Дејан Бошковић
доц. др Владимир М. Цветковић

 

Актуелност проблематике опасних а посебно експлозивних материја нарочито је уочљива с обзиром на постојећу опасност од изазивања удеса односно извршења кривичних дела експлозијом експлозивних материја с тежим последицама за живот људи, имовину и животну средину, који су последњих година све учесталији. Значај процене ризика у спречавању кривичних дела која се могу извршити експлозивним материјама, с једне стране, и недовољна заступљеност стручне и научне литературе из те области, с друге стране, кључни су разлози који су утицали на опредељење аутора да се баве тим истраживањима. Монографија је писана на основу резултата теоријских и емпиријских истраживања спроведених током израде докторске дисертације под називом „Специфичности спречавања и сузбијања кривичних дела извршених експлозивним материјама“, коју је аутор др Дејан Бошковић одбранио у новембру 2012. године на Факултету за безбедност и заштиту у Бањој Луци, као и на основу накнадно спроведених истраживања оба аутора у наведеној области. Рад је истовремено резултат научно-истраживачког пројекта под називом „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, који финансира и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду у периоду 2015−2019. године, а чији је руководилац проф. др Дане Субошић.

 

2017, 157 стр.
ISBN 978–86–7020–382–2

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

треће издање
проф. др Горан Бошковић

 

Треће, репринт издање уџбеника Организовани криминал је искорак напред ка разумевању нових домета домаће и иностра¬не теорије и праксе у области супротстављања организованом криминалу, њиховој уградњи у ткиво постојећег штива и презентацију стручној и читалачкој јавности.

 

2017, 298 стр.
ISBN 978–86–7020–284–9

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Том 2
тематски зборник радова

 

Тематски зборник под насловом Полиција и правосудни органи као га¬ранти слободе и безбедности у правној држави представља резултат ис¬тоименог научно-стручног скупа с међународним учешћем, одржаног од 23. до 25. маја 2017. године на Тари. Зборник садржи радове еминентних посленика науке и струке из осам земаља, чије расправе и анализе дотичу разноврстан спектар значајних ак¬туелних питања везаних за улогу полиције и правосуђа у заштити људских права и безбедности грађана у савременим условима. Његова актуелност се огледа и у радовима који критички сагледавају однос редовног и уставног правосуђа на пољу заштите људских права, посебно имајући у виду пред¬стојећу уставну реформу у сфери правосуђа, коју би сагласно Акционом плану за поглавље 23 у процесу приступања Републике Србије Европској унији требало спровести до краја 2017. године. Поред радова који се баве питањима уставноправне и кривичноправне заштите људских права и слобода у националној, компаративној и међународној перспективи, у пуб¬ликацији су посебно заступљени радови који третирају различите проблеме везане за улогу полиције у сузбијању и превенцији кривичних дела и прекр¬шаја, ефективну сарадњу државних органа у контроли криминала, као и међународну сарадњу у функцији делотворнијег и ефикаснијег одговора на проблеме организованог и високотехнолошког криминала, илегал¬них миграција, тероризма и других савремених претњи. Најзад, у фокусу једног броја радова су развој полицијске организације, односно улога поли¬ције, њен имиџ и однос с грађанима у историјској визури и у савременим условима.

 

2017, 471 стр.
ISBN 978–86–7020–385–3

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Thematic Proceedings of International Significance

 

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“, који је одржан седми пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији од 7. до 9. новембра 2017. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у три тома и садржи укупно 131 рад на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Белoрусије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Бангладеша, Уједињених Арапских Емирата, Грчке, Мађарске, Македоније, Румуније, Руске Федерације, Србије, Словачке, Словеније, Чешке, Швајцарске, Турске, Украјине, Италије, Аустралије и Велике Британије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2017, 495, 461, 476 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3
ISBN 978–86–7020–378–5 (Vol. I)
ISBN 978–86–7020–386–0 (Vol. II)
ISBN 978–86–7020–387–7 (Vol. III)

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Милојевић
доц. др Бојан Јанковић

 

Уџбеник Основи полицијске тактике обрађује проблематику поступања полицијских службеника и јединица полиције при примени полицијских овлашћења у складу са одредбама Закона о полицији (ступио на снагу 2016. године) и више подзаконских аката, при обављању позорничке и патролне делатности, пружању полицијске помоћи у извршењима, реализацији обезбеђења одређених личности, објеката, јавних окупљања и простора, успостављању јавног реда и мира нарушеног у већем обиму, затим упаду у објекат и заштити државне границе. Посебно су сагледани садржаји који се баве тактиком заштите личне безбедности полицијских службеника при полицијским интервенцијама. У односу на прво издање уџбеника, у овом издању су обрађене потпуно нове теме, као што су тактика заштите државне границе и традиционални и проактивни начини обезбеђења спортских приредби. У складу с новим одредбама Закона о полицији, посебно се разматрају нова средства принуде, електромагнетна средства и распршивачи с надражујућим средством, док су тактике примене средстава принуде предвиђених у ранијим законским решењима прилагођене новим законским решењима. Осим Закона о полицији обрађена су и нова законска решења која у великој мери утичу на тактике примене полицијских овлашћења, а пре свега поједине одредбе Закона о окупљању грађана, Закона о јавном реду и миру и Закона о оружју и муницији. Такође, уџбеник је обогаћен новим ауторским фотографијама, скицама и табелама којима се текст приближава читаоцима.

 

2017, 367 стр.
ISBN 978–86–7020–381–5

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Ненад Радовић

 

Уџбеник Криминалистичка оператива, намењен студентима основних струковних и академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, бави се питањима организовања криминалистичке полиције у супротстављању савременим облицима криминала. Промене у трећем, измењеном и допуњеном издању су логичан резултат потребе да се унапреди структура уџбеника и унесу тематске целине које су одраз нових тенденција у криминалистици и стратешких праваца развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Тематске целине у уџбенику су организоване тако да се студенти прво упознају с основним карактеристикама доказивања и моделима и начинима управљања криминалистичким истрагама, а затим с методама за оцену материјалних и личних доказа, односно израдом и начином употребе аналитичких производа у доказивању кривичних дела. Посебна пажња је посвећена научним методама за анализу, повезивање и евалуацију доказа. С обзиром на чињенице да је криминалитет све више глобални проблем и да је за успешно супротстављање тој појави неопходан наднационални приступ, значајну новину у овом издању представља и део о заједничким истражним тимовима.

 

2017, 580 стр.
ISBN 978–86–7020–383–9

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

друго, измењено и допуњено издање

 

У периоду април–мај 2016. године Криминалистичко-полицијска академија организовала је обуку за око 60 припадника Пореске полиције, чија су тема биле методе истраге у области пореских кривичних дела. Финансијску подршку пружио је ГИЗ, као имплементациона организација у име немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој. Као резултат те обуке и сарадње Пореске управе и Криминалистичко-полицијске академије, уз подршку ГИЗ-а, припремљен је овај приручник, који би требало да значајно допринесе оспособљености припадника Пореске полиције за ефикасну примену полицијских овлашћења у доказивању пореских кривичних дела. Приручник је састављен од девет деловa. Поред практичних знања неопходних за свакодневни рад инспектора Пореске полиције, пружа и информације о активностима које Сектор пореске полиције предузима ради унапређења организације рада и проширења овлашћења када су у питању пореска кривична дела. Приручник ће представљати корисну литературу за сваког инспектора Пореске полиције, извор правних и криминалистичких знања чија ће примена допринети ефикасности рада Пореске полиције, заштити буџета Републике Србије и високом поверењу грађана у Пореску полицију.

 

2017, 330 стр.
ISBN 978–86–7020–380–8

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

доц. др Милан Глигоријевић
доц. др Петар Чисар

 

Уџбеник Основи телекомуникација намењен је студентима академских студија информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, али га могу користити и студенти сродних академија, факултета и високих школа, који телекомуникације обрађују у сличном обиму. У првом делу уџбеника обрађени су основни телекомуникациони појмови и најчешћи теоријски аспекти модерних телекомуникација, укључујући физичке карактеристике средине и сигнала. Други део уџбеника је усредсређен на примену појмова и метода описаних у првом делу и приказује кабловске технологије за дистрибуцију комуникационих сервиса, радио-комуникације, радио-релејне везе, јавне комуникационе системе и карактеристике функционалних телекомуникационих система Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

 

2017, 182 стр.
ISBN 978–86–7020–377–8

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

зборник радова

Тематски зборник под насловом Полиција и правосудни органи као га¬ранти слободе и безбедности у правној држави представља резултат истоименог научно-стручног скупа с међународним учешћем, одржаног од 23. до 25. маја 2017. године на Тари. Зборник садржи радове еминентних посленика науке и струке из осам земаља, чије расправе и анализе дотичу разноврстан спектар значајних актуелних питања везаних за улогу полиције и правосуђа у заштити људских права и безбедности грађана у савременим условима. Његова актуелност се огледа и у радовима који критички сагледавају однос редовног и уставног правосуђа на пољу заштите људских права, посебно имајући у виду предстојећу уставну реформу у сфери правосуђа, коју би сагласно Акционом плану за поглавље 23 у процесу приступања Републике Србије Европској унији требало спровести до краја 2017. године. Поред радова који се баве питањима уставноправне и кривичноправне заштите људских права и слобода у националној, компаративној и међународној перспективи, у публикацији су посебно заступљени радови који третирају различите проблеме везане за улогу полиције у сузбијању и превенцији кривичних дела и прекршаја, ефективну сарадњу државних органа у контроли криминала, као и међународну сарадњу у функцији делотворнијег и ефикаснијег одговора на проблеме организованог и високотехнолошког криминала, илегалних миграција, тероризма и других савремених претњи. Најзад, у фокусу једног броја радова су развој полицијске организације, односно улога полиције, њен имиџ и однос с грађанима у историјској визури и у савременим условима.

 

2017, 550 стр.
ISBN 978–86–7020–379–2

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Дане Субошић

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника уважава промене у организацији и пословима полиције које су се у међувремену догодиле ‒ између осталог, 5. фебруара 2016. године ступили су на снагу Закон о полицији, Закон о јавном окупљању и Закон о јавном реду и миру, а од објављивања другог издања 2013. године донет је и велики број нових прописа. У овом издању изостављена је област која се односи на посебне мере заштите и поштовања људских права, што је надомештено обрадом изузетно актуелног питања учинка полицијске организације, обухваћеног IV тематском облашћу. Друга значајна измена овог рукописа у односу на његову претходну верзију односи се на далеко потпунију и исцрпнију обраду питања организационих теорија и организационе структуре. Поред тих (полазних) промена структуре и садржаја, ово издање садржи и многобројне друге иновације, којима је актуелизована материја функционисања и структурирања полицијске организације.


2017, 304 стр.
ISBN 978–86–7020–374–7

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Едиција Монографије; књ. 30
доц. др Ивана Крстић Мистриџеловић

Принуђена да изнађе адекватан образац за неочекивано повраћену државност, Србија је почела трагање за путоказима из сопственог историјског искуства. Потрага за српским уставним идентитетом као основом примереног уставног модела за Србију морала се, логично, окренути блиставим умовима чије су идеје уграђене у темеље модерне српске државе. У том смислу, XIX век нуди прегршт поузданих смерница, садржаних у концепцијама плејаде најумнијих људи тога доба. Поједини од тих великана који су својим знањем, енергијом и ентузијазмом омогућили убрзано путешествије Србије од заостале турске провинције до узорне европске државе, били су предмет интересовања научних посленика, док су неки други остали изван видокруга проучавалаца прошлости српског народа. У том смислу, ова монографија написана је у право време. Намера пишчева била је да у низу размишљања из личног угла укаже на „знакове поред пута“, које су нам у завештање оставили великани из наше прошлости.


2017, 205 стр.
ISBN 978–86–7020–376–1

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Славиша Вуковић

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника Превенција криминала значајно је обогаћено резултатима новијих научних истраживања и усклађено с променама у законодавству Репу-блике Србије насталим у међувремену. Број и називи поглавља остали су непромењени. Прво поглавље је посвећено општим питањима, односно дефинисању и класификовању превенције, као и одређивању њеног предмета, циљева, метода и принципа. У другом поглављу се разматра нормативноправно уређење превенције криминала како би студенти стекли увид у међународне и домаће изворе стандарда у тој области. Треће поглавље је посвећено предусловима за успех превенције криминала, док је четврто посвећено активностима кључних субјеката у систему превенције криминала. У петом поглављу посебна пажња је посвећена месту и улози полиције у превенцији криминала. У шестом поглављу се обрађују проблеми у функционисању система превенције криминала, док је последње, седмо поглавље посвећено приказу превенције криминала у појединим европским и англосаксонским државама. С обзиром на то да је текст уџбеника намењен студентима основних студија Криминалистичко-полицијске академије и да спречавање кривичних дела изискује велику креативност, намера аутора је била да студенти, уз теоријска, стекну и практично применљива знања како би након положеног испита развијали превентивну делатност у пракси.


2017, 387 стр.
ISBN 978–86–7020–375–4

Страна 1 од 17

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијска академија. Информатички центар.

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpa.edu.rs