Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Едиција „Монографије“ ; књ. 32
доц. др Зоран Кесић

 

Ова монографија се бави актуелном и на нашим просторима недовољно теоријски обрађеном и емпиријски истраженом криминалном појавом корупције у полицији. У првом делу књиге су обухваћени основни криминолошки аспекти проблема корупције у полицији, тако да се читалац најпре упознаје с њеним појмом и појавним облицима, а затим му се пружају исцрпне информације о идентификованим факторима ризика од њеног настанка и развоја, специфичностима последица коруптивног поступања припадника полиције на индивидуалном и друштвеном нивоу, као и о пракси супротстављања корупцији и особеностима мноштва мера и механизама који се предузимају и примењују ‒ како у свету тако и код нас. У другом делу аутор преиспитује допринос и домашај појединачних истраживачких приступа проблему корупције у полицији, а потом показује и аргументује како истраживање сложених криминалних појава захтева приступ утемељен на триангулацији истраживачких стратегија. Рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције“, који Криминалистичко-полицијска академија у Београду финансира и реализује у периоду 2015–2019. године.

 

2017, 355 стр.
ISBN 978–86–7020–389–1

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

тематски зборник радова

 

Тематски зборник радова Форензички методи у криминалистици садржи 18 радова у шест истраживачких области и обухвата део истраживачких резултата остварених у 2016. години на петогодишњем пројекту „Форензички методи у криминалистици“ (2015–2019), који реализује тим Криминалистичко-полицијске академије под руководством проф. др Радована Радовановића. У њима се третирају питања и задаци научно-стручне обраде места криминалног догађаја (кривичног дела), правни аспекти употребе одређених метода на објектима затеченим на месту догађаја/дела, њихова примарна идентификација уколико је могућа, као и пренос и секундарна идентификација у форензичкој лабораторији, како би сви ти поступци омогућили стручну, професионалну и јасну презентацију кривичног дела на суду. Коришћење форензичких метода за идентификовање особа и трагова материјала у криминалистици, као и коришћење потребне правне регулативе за њихову употребу, представљају значајан допринос развоју и унапређењу криминалистичко-форензичке праксе.

 

2017, 359 стр.
ISBN 978–86–7020–391–4

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

зборник сажетака
можете преузети овде

 

Зборник садржи сажетке радова презентованих на конференцији „Регионална сарадња у сузбијању прекограничног криминала: савремени изазови тероризма и мигрантске кризе“, коју је Криминалистичко-полицијска академија, у сарадњи с Факултетом безбједносних наука у Бањој Луци и Фондацијом „Ханс Зајдел“, организовала у мају 2018. године у Бјељини, БиХ. Радови се односе на нове облике испољавања тероризма, радикализацију и насилни радикализам, спречавање тероризма, радикализма и насилног екстремизма, мигрантску кризу и борбу против организованог криминала у вези с мигрантском кризом. Аутори и коаутори радова су уважени стручњаци из области безбедности (DCAF, Љубљана, Министарство унутрашњих послова Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Републике Србије), као и научни радници с Факултета безбједносних наука у Бањој Луци, Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Факултета безбедности у Београду, Полицијске академије у Даниловграду, Црна Гора, Факултета политичких наука у Бањој Луци, Факултета политичких наука у Београду и Полицијске академије у Бањој Луци.

 

2018, CD-ROМ
ISBN 978–86–7020–396–9

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

тематски зборник радова

 

Овај тематски зборник радова је настао као резултат истраживања у оквиру истоименог пројекта који Криминалистичко-полицијска академија у Београду реализује у периоду 2015–2019. године. Посвећен је управљању полицијском организацијом схваћеној у ширем смислу, јер обухвата и субјекте намењене за заштиту и спасавање, при чему је управљање засновано на учинку (резултатима рада). За такав приступ управљању полицијском организацијом од значаја су: перформансе (способности), компетенције (знања, вештине, навике), мотивација полицијских службеника, као и сарадња организационих јединица полиције с релевантним субјектима безбедности. То су разлози због којих зборник садржи радове о управљању полицијском организацијом заснованом на учинку при обављању полицијских послова и послова заштите и спасавања.

 

2017, 271 стр.
ISBN 978–86–7020–390–7

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

проф. др Ненад Милић

 

Уџбеник Мапирање криминала омогућава студентима четврте године Криминалистичко-полицијске академије стицање основних теоријских и практичних знања која се односе на анализу и картографско приказивање геопросторне дистрибуције кривичних дела и других догађаја од значаја за рад полиције, а у контексту унапређења аналитичке подршке вршењу полицијских послова. Уџбеник обрађује практични и теоријски значај геопросторних аспеката криминалне активности у анализи и разумевању криминала (први део). Како се данас анализа и визуелизација геопросторних података не могу замислити без употребе географских информационих система (ГИС), садржаји који за циљ имају да упознају читаоца са основним појмовима ГИС такође проналазе место у овом уџбенику (други део). Мапирање криминала је значајан чинилац подршке доношењу одлука у полицији како на различитим хијерархијским нивоима ‒ од тактичког (четврти део) до стратешког (пети део), тако и у различитим групама послова полиције ‒ послови полиције опште надлежности, саобраћајне полиције и криминалистичке полиције. На крају, мапирање криминала проналази своје место и у савременим концептима рада полиције ‒ концепту рада полиције на жаришту, концепту рада полиције у заједници и проблемски оријентисаном раду полиције и географском профилисању.

 

2017, 495 стр.
ISBN 978-86-7020-388-4

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

проф. др Бранкица Поповић
доц. др Кристијан Кук

 

Тежиште уџбеника Информациони системи јесте на упознавању појмова везаних за развој и примену информационих система, нарочито oних у вези с пословним процесима. У првом поглављу се уводе основни елементи из области информационих система. Друго поглавље се бави развојем пословних информационих система, док је њихова примена објашњена у трећем поглављу. Најважнији организациони, етички и друштвени аспекти информационих система приказани су у четвртом поглављу. У том поглављу су дати и основни принципи заштите информационих система. У петом поглављу су приказани модели података, док се шесто поглавље бави ER (Entity-Relationship) шемама. Област пројектовања информационих система, приказана у седмом поглављу, обрађена је у мери која је довољна да се нека релациона база података успешно имплементира у информациони систем. У последњем, осмом поглављу објашњени су ЈET технологија и веза са MS Access-ом.

 

2017, 203 стр.
ISBN 978–86–7020–384–6

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Едиција Монографије; књ. 31
др Дејан Бошковић
доц. др Владимир М. Цветковић

 

Актуелност проблематике опасних а посебно експлозивних материја нарочито је уочљива с обзиром на постојећу опасност од изазивања удеса односно извршења кривичних дела експлозијом експлозивних материја с тежим последицама за живот људи, имовину и животну средину, који су последњих година све учесталији. Значај процене ризика у спречавању кривичних дела која се могу извршити експлозивним материјама, с једне стране, и недовољна заступљеност стручне и научне литературе из те области, с друге стране, кључни су разлози који су утицали на опредељење аутора да се баве тим истраживањима. Монографија је писана на основу резултата теоријских и емпиријских истраживања спроведених током израде докторске дисертације под називом „Специфичности спречавања и сузбијања кривичних дела извршених експлозивним материјама“, коју је аутор др Дејан Бошковић одбранио у новембру 2012. године на Факултету за безбедност и заштиту у Бањој Луци, као и на основу накнадно спроведених истраживања оба аутора у наведеној области. Рад је истовремено резултат научно-истраживачког пројекта под називом „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, који финансира и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду у периоду 2015−2019. године, а чији је руководилац проф. др Дане Субошић.

 

2017, 157 стр.
ISBN 978–86–7020–382–2

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

треће издање
проф. др Горан Бошковић

 

Треће, репринт издање уџбеника Организовани криминал је искорак напред ка разумевању нових домета домаће и иностра¬не теорије и праксе у области супротстављања организованом криминалу, њиховој уградњи у ткиво постојећег штива и презентацију стручној и читалачкој јавности.

 

2017, 298 стр.
ISBN 978–86–7020–284–9

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Том 2
тематски зборник радова

 

Тематски зборник под насловом Полиција и правосудни органи као га¬ранти слободе и безбедности у правној држави представља резултат ис¬тоименог научно-стручног скупа с међународним учешћем, одржаног од 23. до 25. маја 2017. године на Тари. Зборник садржи радове еминентних посленика науке и струке из осам земаља, чије расправе и анализе дотичу разноврстан спектар значајних ак¬туелних питања везаних за улогу полиције и правосуђа у заштити људских права и безбедности грађана у савременим условима. Његова актуелност се огледа и у радовима који критички сагледавају однос редовног и уставног правосуђа на пољу заштите људских права, посебно имајући у виду пред¬стојећу уставну реформу у сфери правосуђа, коју би сагласно Акционом плану за поглавље 23 у процесу приступања Републике Србије Европској унији требало спровести до краја 2017. године. Поред радова који се баве питањима уставноправне и кривичноправне заштите људских права и слобода у националној, компаративној и међународној перспективи, у пуб¬ликацији су посебно заступљени радови који третирају различите проблеме везане за улогу полиције у сузбијању и превенцији кривичних дела и прекр¬шаја, ефективну сарадњу државних органа у контроли криминала, као и међународну сарадњу у функцији делотворнијег и ефикаснијег одговора на проблеме организованог и високотехнолошког криминала, илегал¬них миграција, тероризма и других савремених претњи. Најзад, у фокусу једног броја радова су развој полицијске организације, односно улога поли¬ције, њен имиџ и однос с грађанима у историјској визури и у савременим условима.

 

2017, 471 стр.
ISBN 978–86–7020–385–3

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Thematic Proceedings of International Significance

 

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“, који је одржан седми пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији од 7. до 9. новембра 2017. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у три тома и садржи укупно 131 рад на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Белoрусије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Бангладеша, Уједињених Арапских Емирата, Грчке, Мађарске, Македоније, Румуније, Руске Федерације, Србије, Словачке, Словеније, Чешке, Швајцарске, Турске, Украјине, Италије, Аустралије и Велике Британије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2017, 495, 461, 476 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3
ISBN 978–86–7020–378–5 (Vol. I)
ISBN 978–86–7020–386–0 (Vol. II)
ISBN 978–86–7020–387–7 (Vol. III)

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Милојевић
доц. др Бојан Јанковић

 

Уџбеник Основи полицијске тактике обрађује проблематику поступања полицијских службеника и јединица полиције при примени полицијских овлашћења у складу са одредбама Закона о полицији (ступио на снагу 2016. године) и више подзаконских аката, при обављању позорничке и патролне делатности, пружању полицијске помоћи у извршењима, реализацији обезбеђења одређених личности, објеката, јавних окупљања и простора, успостављању јавног реда и мира нарушеног у већем обиму, затим упаду у објекат и заштити државне границе. Посебно су сагледани садржаји који се баве тактиком заштите личне безбедности полицијских службеника при полицијским интервенцијама. У односу на прво издање уџбеника, у овом издању су обрађене потпуно нове теме, као што су тактика заштите државне границе и традиционални и проактивни начини обезбеђења спортских приредби. У складу с новим одредбама Закона о полицији, посебно се разматрају нова средства принуде, електромагнетна средства и распршивачи с надражујућим средством, док су тактике примене средстава принуде предвиђених у ранијим законским решењима прилагођене новим законским решењима. Осим Закона о полицији обрађена су и нова законска решења која у великој мери утичу на тактике примене полицијских овлашћења, а пре свега поједине одредбе Закона о окупљању грађана, Закона о јавном реду и миру и Закона о оружју и муницији. Такође, уџбеник је обогаћен новим ауторским фотографијама, скицама и табелама којима се текст приближава читаоцима.

 

2017, 367 стр.
ISBN 978–86–7020–381–5

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Ненад Радовић

 

Уџбеник Криминалистичка оператива, намењен студентима основних струковних и академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, бави се питањима организовања криминалистичке полиције у супротстављању савременим облицима криминала. Промене у трећем, измењеном и допуњеном издању су логичан резултат потребе да се унапреди структура уџбеника и унесу тематске целине које су одраз нових тенденција у криминалистици и стратешких праваца развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Тематске целине у уџбенику су организоване тако да се студенти прво упознају с основним карактеристикама доказивања и моделима и начинима управљања криминалистичким истрагама, а затим с методама за оцену материјалних и личних доказа, односно израдом и начином употребе аналитичких производа у доказивању кривичних дела. Посебна пажња је посвећена научним методама за анализу, повезивање и евалуацију доказа. С обзиром на чињенице да је криминалитет све више глобални проблем и да је за успешно супротстављање тој појави неопходан наднационални приступ, значајну новину у овом издању представља и део о заједничким истражним тимовима.

 

2017, 580 стр.
ISBN 978–86–7020–383–9

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

друго, измењено и допуњено издање

 

У периоду април–мај 2016. године Криминалистичко-полицијска академија организовала је обуку за око 60 припадника Пореске полиције, чија су тема биле методе истраге у области пореских кривичних дела. Финансијску подршку пружио је ГИЗ, као имплементациона организација у име немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој. Као резултат те обуке и сарадње Пореске управе и Криминалистичко-полицијске академије, уз подршку ГИЗ-а, припремљен је овај приручник, који би требало да значајно допринесе оспособљености припадника Пореске полиције за ефикасну примену полицијских овлашћења у доказивању пореских кривичних дела. Приручник је састављен од девет деловa. Поред практичних знања неопходних за свакодневни рад инспектора Пореске полиције, пружа и информације о активностима које Сектор пореске полиције предузима ради унапређења организације рада и проширења овлашћења када су у питању пореска кривична дела. Приручник ће представљати корисну литературу за сваког инспектора Пореске полиције, извор правних и криминалистичких знања чија ће примена допринети ефикасности рада Пореске полиције, заштити буџета Републике Србије и високом поверењу грађана у Пореску полицију.

 

2017, 330 стр.
ISBN 978–86–7020–380–8

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

доц. др Милан Глигоријевић
доц. др Петар Чисар

 

Уџбеник Основи телекомуникација намењен је студентима академских студија информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, али га могу користити и студенти сродних академија, факултета и високих школа, који телекомуникације обрађују у сличном обиму. У првом делу уџбеника обрађени су основни телекомуникациони појмови и најчешћи теоријски аспекти модерних телекомуникација, укључујући физичке карактеристике средине и сигнала. Други део уџбеника је усредсређен на примену појмова и метода описаних у првом делу и приказује кабловске технологије за дистрибуцију комуникационих сервиса, радио-комуникације, радио-релејне везе, јавне комуникационе системе и карактеристике функционалних телекомуникационих система Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

 

2017, 182 стр.
ISBN 978–86–7020–377–8

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

зборник радова

Тематски зборник под насловом Полиција и правосудни органи као га¬ранти слободе и безбедности у правној држави представља резултат истоименог научно-стручног скупа с међународним учешћем, одржаног од 23. до 25. маја 2017. године на Тари. Зборник садржи радове еминентних посленика науке и струке из осам земаља, чије расправе и анализе дотичу разноврстан спектар значајних актуелних питања везаних за улогу полиције и правосуђа у заштити људских права и безбедности грађана у савременим условима. Његова актуелност се огледа и у радовима који критички сагледавају однос редовног и уставног правосуђа на пољу заштите људских права, посебно имајући у виду предстојећу уставну реформу у сфери правосуђа, коју би сагласно Акционом плану за поглавље 23 у процесу приступања Републике Србије Европској унији требало спровести до краја 2017. године. Поред радова који се баве питањима уставноправне и кривичноправне заштите људских права и слобода у националној, компаративној и међународној перспективи, у публикацији су посебно заступљени радови који третирају различите проблеме везане за улогу полиције у сузбијању и превенцији кривичних дела и прекршаја, ефективну сарадњу државних органа у контроли криминала, као и међународну сарадњу у функцији делотворнијег и ефикаснијег одговора на проблеме организованог и високотехнолошког криминала, илегалних миграција, тероризма и других савремених претњи. Најзад, у фокусу једног броја радова су развој полицијске организације, односно улога полиције, њен имиџ и однос с грађанима у историјској визури и у савременим условима.

 

2017, 550 стр.
ISBN 978–86–7020–379–2

Страна 1 од 17

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијска академија. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpa.edu.rs