Tекст Конкурса за упис на основне студије Информатике и рачунарства

 

КРИМИНАЛИСТИЧКО – ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА

у Београду, Улица цара Душана бр. 196

тел. 3107-218, 3107-129, 3107-104

www.kpa.edu.rs

о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Број слободних места на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, у школској 2017/2018. години, за упис на студијски програм:

Основне академске студије Информатика и рачунарство
•    14 студената који се сами финансирају.
Завршетком академских студија Информатика и рачунарство студент стиче стручни назив дипломирани информатичар.


Услови конкурса

Општи услови
Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.
Посебни услови
Поред општих услова конкурса, сви кандидати морају испуњавати и законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарство унутрашњих послова; да имају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање две године непрекидно пре дана пријављивања на конкурс, као и да испуњавају услове у погледу здравственог стања, психолошких способности и испита провере склоности и способности.

У погледу здравственог стања и психолошких способности

Сви кандидати здравствени преглед, утврђивање морфолошког статуса, као и психолошких способности обављају у Заводу за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска број 9. Кандидати приступају прегледу према редоследу пријављивања, на основу упута који се издаје на Криминалистичко-полицијској академији.
Ради утврђивања испуњености услова у погледу здравственог стања, кандидати су обавезни да се подвргну: лекарском прегледу, тесту психолошких способности и тесту на употребу психоактивних супстанци. Неприхватање било ког од наведених прегледа подразумева да је кандидат одустао од пријаве на конкурс. Трошкови прегледа износе 5.400,00 динара (за лекарски преглед, тест психолошких способности и тест на употребу психоактивних супстанци). Наведени износ, са назнаком сврхе уплате, уплаћују се на рачун број: 840-348667-78; прималац: Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Београд. Трошкове здравственог прегледа сносе кандидати. Кандидатима се не препоручује да уочи прегледа конзумирају посластице као и оброке који садрже мак, као и лекове против болова (типа кафетина и сл.). Дан уочи прегледа кандидати треба да конзумирају лакшу храну до 18.00 часова, а да изоставе интензивнију физичку активност и унос алкохола. Ујутру, на дан прегледа, не треба да доручкују, нити да пију заслађене течности. Кандидати су обавезни да након обављеног здравственог прегледа Криминалистичко-полицијској академији приложе уверење о испуњености задатих услова, које је издала лекарска комисија Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије одмах после добијања уверења, а најкасније у року од 24 часа.

На преглед обавезно понети:
– личну карту или пасош и
– примерак уплатнице за трошкове прегледа
.

Тест провере склоности и способности

Кандидати који испуне услове у погледу здравственог стања, приступају тесту провере склоности и способности који се састоји од:
1. теста опште информисаности (максимално 20 бодова);
2. теста из математике (максимално 20 бодова);
3. теста из информатике (максимално 20 бодова).

Ревизија тестова склоности и способности није дозвољена.


Конкурс је отворен од 12.07.2017. године закључно са 19.07.2017. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично, радним данима од 10 до 15 часова у Београду, Улица цара Душана број 196 (Земун).

Уз пријаву се подносе следећа документа:
1. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (оверене фотокопије);
2. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци);
3. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија);
5. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање две године непрекидно пре дана пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице);
6. потврду о извршеној уплати манипулативних трошкова.

Кандидати који су остварили право на упис могу се уписати само уз подношење оригинала предатих докумената.
Академија није у обавези да документа предата приликом конкурисања врати поштом. Кандидати који нису остварили право на упис могу, уколико желе, лично преузети своја документа на шалтеру Одсека за студентска питања, а најкасније до 1. новембра 2017. године.

Приликом подношења пријаве на конкурс, кандидат уплаћује 2.500,00 динара на рачун број: 840-1751666-08; прималац: Криминалистичко-полицијска академија; сврха уплате: манипулативни трошкови. Потврду о уплати кандидат предајe приликом подношења пријаве.
Приликом подношења пријаве потребно је да кандидат попуни Упитник о идентификационим подацима.
О времену и распореду полагања испита провере склоности и способности, кандидати ће бити обавештени приликом достављања уверења о испуњености посебних услова у погледу здравственог стања и психолошких способности.

Утврђивање редоследа кандидата за упис

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис су:
•    општи успех у току средњег образовања, који се вреднује укупним бројем бодова од 16 до 40 и представља удвојени збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду, с тим да се рачунање врши заокруживањем на две децимале и
•    успех на тесту провере склоности и способности, који се вреднује укупним бројем бодова од 0 до 60.

Ранг-листе пријављених кандидата који су успешно савладали тест провере склоности и способности и који испуњавају посебне законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарствo унутрашњих послова, објављују се на огласној табли Академије и интернет страници Академије (www.kpa.edu.rs).

На ранг-листу пријављених кандидата према студијским програмима може се поднети жалба Комисији за упис у року од три дана од дана објављивања ранг-листе. Комисија за упис решава по жалби, након чега утврђује коначну ранг-листу.
Коначна ранг-листа студијског програма је основ за упис кандидата.
Право уписа на одређени студијски програм основних студија стиче кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за тај студијски програм.
Кандидат који је конкурисао и стекао право уписа на више студијских програма може се уписати само на један студијски програм.

Упис кандидата обавиће се након коначности ранг-листе.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину који ће бити одређен за упис, Академија ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи.
Висина школарине за студенте који се сами финансирају износи 72.000,00 динара.

Ажурирано јул122017

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: