Испитна питања и литература

 

О условима и начину  уписа, студијским програмима и другим питањима можете се детаљније информисати на сајту Академије (студије - студије другог степена) или преко телефона Одсека за студентска питања – 011/ 3107-967.

Школарина ће моћи да се уплати у осам месечних рата (у конкурсу ће бити наведена висина школарине), с тим што се прва рата уплаћује приликом уписа, а последња најкасније до 31. маја 2012. године.

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС


У прву годину мастер академских студија може се уписати кандидат који је претходно остварио обим основних студија од најмање 240 ЕСПБ бодова, или кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара из одговарајуће образовно-научне области утврђене Правилником о Листи стручних академских и научних назива (Службени гласник РС,  бр. 30/07, 112/08 и 72/09) са најмањом
просечном оценом 8,00.

Одговарајуће образовно-научне области су: криминалистика, науке безбедности, биолошке науке, науке о заштити животне средине, рачунарске науке, физичке науке, физикохемијске науке, хемијске науке, електротехничко и рачунарско инжењерство, машинско инжењерство, организационе науке, саобраћајно инжењерство, технолошко инжењерство, економске науке, политичке науке, правне науке, психолошке науке, социолошке науке, специјална едукација и рехабилитација, област за коју је акредитована Војна академија.

Кандидати који не испуњавају напред наведене услове, тј. 

  • који су основне студије из одговарајуће образовно-научне области завршили са просечном оценом која је мања од 8,00, или
  • који су завршили основне студије из неке друге образовно-научне области, без обзира на просечну оцену током студија, имају обавезу полагања пријемног испита као услова за упис на мастер академске студије.

Пријемни испит се полаже из образовно-научне области – криминалистика у питањима која се односе на организацију и послове полиције, криминалистику тактику и националну безбедност.

Све три групе питања наведене у претходном ставу, полажу се као делови једног испита. Испит се полаже усмено, пред испитном комисијом коју чине три наставника Академије од којих сваки испитује једну групу питања.

Успешност кандидата на полагању пријемног испита комисија оцењује са „положио“ и „није положио“.

ИСПИТНА ПИТАЊА И ЛИТЕРАТУРАИСПИТНА ПИТАЊА - ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈЕ

1. Класичне организационе теорије
2. Неокласичне организационе теорије
3. Опште организационе теорије
4. Савремене организационе теорије
5. Организациони типови система руковођења
6. Полиција као организациони систем
7. Фактори руковођења у полицији
8. Методе руковођења у полицији
9. Принципи руковођења у полицији
10. Проблеми руковођења у полицији
11. Стилови руковођења
12. Елементи и својства доброг руковођења
13. Унутрашњи послови – развој појма
14. Особености полиције
15. Функције полиције
16. Особености служби безбедности
17. Функције служби безбедности
18. Организација полиције
19. Организација служби безбедности
20. Организација образовног и научног рада од значаја за полицију и службе безбедности
21. Особености контроле полиције и служби безбедности
22. Спољашња контрола
23. Унутрашња контрола
24. Актуелно стање контроле полиције и служби безбедности
25. Развој контроле полиције и служби безбедности

 

Литература за припремање испита:  (2 књиге, 153 стране)
1.Стевановић О.: Руковођење у полицији, Полицијска академија, Београд, 2003.
- Први део: ''Теоријске основе руковођења'', стр. 15 – 57;
- Други део: '' Полиција као организациони систем и систем руковођења у полицији'', стр. 61 - 70 и 93 – 98;
- Трећи део: ''Фактори, методе, принципи и проблеми руковођења у полицији'', стр. 113 – 145;
- Седми део, прво питање: ''Стилови руковођења, елементи и својства доброг руковођења'', стр. 303 – 311.
2.Милетић С., Југовић С.: Право унутрашњих послова, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009.
- Глава друга: ''Особености и функције полиције и служби безбедности'', стр. 59 – 92.
- Глава четврта: ''Организација полиције и служби безбедности'', стр. 101 – 118.
- Глава четрнаеста: ''Контрола полиције и служби безбедности'', стр. 311 – 32

ИСПИТНА ПИТАЊА - КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА

1.  Појам, предмет и задаци криминалистике
2.  Основна криминалистичка начела
3.  Основни методи и субјекти супротстављања  криминалитету
4.  Међународна криминалистичка сарадња
5.  Индиције и докази 
6.  Верзије
7.  Планирање оперативног рада на основу индиција  и верзија и основна питања криминалистике 
8.  Криминалистичка контрола и криминалистичка  обрада као облици криминалистичке  делатности  
9.  Кривична пријава
10. Криминалистичка провера
11. Прикупљање обавештења
12. Припрема и тактика обављања разговора са грађанима
13. Разговор са осумњиченим
14. Криминалистичка примена полиграфа
15. Праћење
16. Појам, циљ, законски основ  и општа тактичка правила лишења слободе
17. Потражна делатност 
18. Криминалистичко поступање по сазнању за кривични догађај  и обезбеђење места кривичног догађаја
19. Увиђај
20. Реконструкција догађаја
21. Претресање (појам, циљ и врсте,  законска и основна тактичка правила вршења, записник о претресању)
22. Саслушавање окривљеног
23. Испитивање сведока
24. Вештачење

 

Литература за припремање испита:

  • Жарковић, М.: Криминалистичка тактика, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009.       или
  • Алексић, Ж.,  Шкулић М.: Криминалистика, Београд, 2007.
  • Симоновић Б.: Криминалистика, Крагујевац, 2005.

ИСПИТНА ПИТАЊА - НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ

1. Појам безбедности
2. Концепти безбедности човека
3. Традиционални концепти међународне безбедности
4. Савремени концепти међународне безбедности
5. Концепт глобалне безбедности
6. Недржавни сектор безбедности
7. Појам и елементи угрожавања безбедности
8. Карактеристике савремених појава угрожавања безбедности
9. Класификација савремених појава угрожавања безбедности
10. Појам, класификација и значај државних и националних вредности
11. Појам, класификација и значај државних и националних интереса
12. Традиционални концепт националне безбедности
13. Савремени концепт националне безбедности
14. Компоненте националне безбедности
15. Војни ризици и претње националној безбедности
16. Невојни ризици и претње националној безбедности
17. Политика и стратегија националне безбедности
18. Безбедносна култура друштва
19. Појам и компоненте националног система безбедности
20. Безбедност као функција Републике Србије
21. Безбедност као функција председника Републике Србије
22. Безбедност као функција Владе Републике Србије
23. Безбедност као функција Народне скупштине
24. Савет за националну безбедност Републике Србије – организација и надлежност
25. Биро за координацију рада служби безбедности – организација и надлежност
26. Безбедносно-информативна агенција – организација и надлежност
27. Војно-обавештајна агенција – организација и надлежност
28. Војно-безбедносна агенција – организација и надлежност
29. Обавештајне компоненте органа спољне политике Републике Србије
30. Ванредно и ратно стање

 

Литература за припремање испита:

  • Мијалковић, С.: Национална безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009.

Од наведене литературе, следећа издања  можете купити у скриптарници Академије, радним даном у термину од 10,00-12,00 и 13,00-15,00 часова (телефон 011/3107-171):

  • Право унутрашњих послова, Милетић С., Југовић С., Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009. година – цена: 2.244,00 динара
  • Криминалистичка тактика,  Жарковић М., Криминалистичко-полицијска академија, 2010. година – цена: 1.158,00 динара
  • Национална безбедност, Мијалковић, С., Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009. година – 1.161,00 динара
Ажурирано сеп272011

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: