Школска полицијска испостава

Студентске вести Примарни циљ Школске полицијске испоставе је да се студентима омогући да овладају практичним искуством и да стекну потребна знања о полицијским пословима, изводећи практичне вежбе и увежбавајући поступања у конкретним ситуацијама, користећи и усавршавајући досадашња искуства у раду полиције. Студенти би се током свог рада посебно упознали са станичним евиденцијама и њиховим правилним вођењем. Школска полицијска испостава функционише 24 часа дневно, у основи по принципима организовања и рада полицијских испостава Министарства унутрашњих послова Републике Србије. У њој су ангажовани студенти Криминалистичко-полицијске академије, а послови и станичне евиденције су прилагођени специфичним потребама укључених субјеката и потребама наведене установе. Непосредним укључивањем и ангажовањем студената у Школској полицијској испостави, истовремено би се реализовали и делови наставног програмам предвиђени Стручном изборном праксом. Поред наведеног примарног циља, Школска полицијска испостава би се организовала ради правовременог, ефикасног и сталног обављања послова обезбеђења и дежурства Криминалистичко-полицијској академији.

У наредним фазама рада Школске полицијске испоставе примениће се поступци и увести нове станичне евиденције, који се не примењују у МУП-у Републике Србије, а до којих се дошло реализацијом научно истраживачких пројеката. На овакав начин Школска полицијска испостав би представљала експерименталну јединицу, у којој би се проверили поступци и евиденције пре њиховог увођења у полицијске испоставе МУП-а Републике Србије. Учешћем студената у овим пословима доприноси се стварању још квалитетнијих безбедносних и других услова за рад и друштвени живот на Академији, што је у непосредном интересу студената и њихових наставника, као и установе у целини.

Од 01.03.2013. године омогућено је да студенти на сајту Академије виде распоред дежурства у Школској полицијској испостави. Да би приступио распореду, студент на предвиђено место мора да унесе број свог индекса и јединствени матични број грађанина. Како је овај систем обавештавања студената о времену дежурства још увек у тест фази, могуће је да ће долазити до грешака. У складу са овим, уколико студент не може да са бројем индекса и ЈМБГ приступи распореду, увек се о распореду дежурства може информисати на огласној табли у приземљу наставне зграде Академије или позивањем Школске полицијске испоставе на број 011/3107952.

Уколико је студент из оправданих разлога спречен да дође на дежурство у Школску полицијску испоставу дужан је да о томе обавести командира или вођу смене у Школској полицијској испостави на број телефона 011/3107952 бар 24 часа пре почетка смене на коју не може да дође, а у року од три дана од времена када је требао да дежура дужан је да наставницима вештина донесе оправдање за пропуштену смену. Уколико се не испоштује наведена процедура сматраће се да је студент неоправдано изостао, што за последицу има немогућност овере семестра због неиспуњених обавеза.

Од 07.10.2016. године задужење - раздужење униформе за дежурство у Школској полицијској испостави могуће је извршити радним даном у времену од 07.30 до 12.00 часова. Задужење униформе се врши дан пре почетка дежурства, а у случају ако је дежурство током викенда - петком у наведеном времену. Раздужење униформе врши се најкасније 24 сата након завршеног дежурства, односно у случају ако је дежурство током викенда - понедељком у наведеном времену.

Од 01.03.2013. године дежурни студенти су укључени у рад Школске полицијске испоставе и представљају део дежурне смене студената. С тим у вези, дежурни студенти су дужни да се у 07.45 јаве командиру ШПИ ради пријема дужности. Командир ШПИ може, у случају потребе, да студента који је одређен за дужност дежурног студента, распореди и на неку другу дужност у оквиру ШПИ.

Ажурирано нов282016

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: