Основне струковне студије криминалистикеОсновне струковне студије криминалистике изводе се на Криминалистичко-полицијској академији, као студије првог степена које трају три године (шест семестара) и носе 180 ЕСПБ бодова. Годишња оптерећеност студената је 720 часова, тј. 24 часа недељно. Трајање семестра је 15 седмица.

Студенти на другој и трећој години основних струковних студија могу да се определе за праћење наставе две изборне групе. То су Криминалистичко-форензичка и Полицијско-безбедносна изборна група.

На првој години је десет обавезних предмета, на другој осам обавезних и два изборна предмета која студент бира у зависности од опредељења за изборну групу, а на трећој години шест обавезних предмета, четири изборна (од тога су два изборна предмета која студент бира у зависности од опредељења за изборну групу).

Наставни процес се реализује и кроз посебне облике наставе у које спадају различите стручне праксе.

Студијски програм основних струковних студија усклађен је захтевима ЕСПБ бодова чиме је омогућено упоређивање са сродним студијама на универзитетима у свету. У складу са захтевима, ЕСПБ на свакој години има 60 бодова, што укупно чини 180. Студент уписује сваки семестар посебно.

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом основних струковних студија стиче стручни назив СТРУКОВНИ КРИМИНАЛИСТА .

Ова стручна оспособљеност омогућава студенту да у Министарству унутрашњих послова стекне статус полицијског службеника који ће обављати извршилачке послове.

Део студената Криминалистичко-полицијске академије који заврши овај студијски програм има могућност запослења и у другим државним органима, организацијама и недржавним субјектима, где ће применити стечена практична знања и вештине из области криминалистике и њој сродних дисциплина.

Ажурирано апр062015

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: