Конкурс за упис на студије другог степена! Oтворен 19.09.-13.10.17.

Оцена корисника:  4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

pdf ПРЕУЗМИ ТЕКСТ КОНКУРСА
word ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ ЗА МАСТЕР
word ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИСТИЧКЕ
html Погледајте списак литературе и испитна питања

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
Ул. цара Душана бр. 196, Београд- Земун
Телефони: 3107-218, 3107-114, 3107-967, 3107-104
www.kpa.edu.rs
објављује
КОНКУРС ЗА УПИС НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Криминалистичко-полицијска академија у Београду, у школској 2017/2018. години, расписује конкурс за упис на:

А) студијски програм мастер академских студија:
-КРИМИНАЛИСТИКА
3 студента која се финансирају из буџета и
147 студената који се сами финансирају
-ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО
1 студент који се финансира из буџета и
24 студента који се сами финансирају
-ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
1 студент који се финансира из буџета и
31 студент који се сам финансира

Б) студијски програм специјалистичких академских студија
-КРИМИНАЛИСТИКА
100 студената који се сами финансирају

УСЛОВИ УПИСА

А) Мастер академске студије
Право уписа имају:
• кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова на акредитованом студијском програму,
• кандидати  који су завршили основне студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од најмање осам семестара.
Поред наведеног, услов је и да су кандидати завршили претходне студије на одговарајућим факултетима и то:
• за упис на Мастер академске студије криминалистике – факултету из друштвено-хуманистичког поља, као и из области безбедност и заштита животне средине;
• за упис на Мастер академске студије Форензичко инжењерство - на факултету из техничко-технолошког поља, природно-математичког поља, поља медицинских наука, као и области криминалистика, безбедност, правне науке, економске науке и специјалне едукације и рехабилитације;
• за упис на Мастер академске студије Информатика и рачунарство - на факултету из природно-математичког поља, техничко-технолошког поља, као и области криминалистика, безбедност, правне науке и економске науке.

Пријемни испит

Пријемни испит се састоји из три од понуђених шест предмета:
• за упис на Мастер академске студије криминалистике - Криминалистичка тактика, Национална безбедност, Организација и послови полиције, Право унутрашњих послова, Кривично право-општи део и Социјална патологија;
• за упис на Мастер академске студије Форензичко инжењерство - Биологија, Основи форензике, Физичка хемија, Физика, Хемија и Математика;
• за упис на Мастер академске студије Информатика и рачунарство - Дискретна математика, Архитектуре рачунара, Безбедност података, Основи телекомуникација, Рачунарске мреже и Оперативни системи.
Сваки испит је елиминациони, без могућности поновног полагања. Кандидат је положио испит уколико је оцењен са најмање 11 од могућих 20 бодова на сваком од три испита које полаже. Списак литературе за предмете пријемног испита може се преузети на интернет страници Криминалистичко-полицијске академије www.kpa.edu.rs.
Пријемни испит не полаже кандидат који је основне академске студије завршио на Академији, на одговарајућем департману, без обзира на просечну оцену, или је завршио на другој одговарајућој високошколској установи, са најмањом просечном оценом током студија 8,00 (основне академске студије или је стекао високо образовање по  прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара).

Б) Специјалистичке академске студије
Право уписа имају кандидати који су завршили мастер академске студије на акредитованом студијском програму и остварили најмање 300 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од најмање осам семестара. Кандидати конкуришу на одређени смер специјалистичких студија, уз услов да су претходне студије завршили на  одговарајућим  факултетима и то:
смер: Криминалистичко супротстављање савременим облицима криминала
завршена: Криминалистичко-полицијска академија (Полицијска академија),
правни факултет или други факултет друштвених наука;
смер: Безбедноснa заштита лица и имовине
завршена: Криминалистичко-полицијска академија (Полицијска академија), Факултет безбедности и факултети из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука;
смер: Извршно управљање у систему државне управе
завршена: Криминалистичко-полицијска академија (Полицијска академија), Војна академија или други факултет друштвеног смера.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Начин пријављивања

Конкурс је отворен почев од дана  19. 09. 2017. године до 13. 10. 2017. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично, радним даном од 10 до 15 часова, у Београду, Улица цара Душана бр. 196, Земун (образац пријаве може се преузети и на интернет страници Криминалистичко-полицијске академије www.kpa.edu.rs преузми пријаву (Word мастер, Word специјалистичке).
Уз пријаву се подноси:
1. диплома или уверење о завршеним студијама (могу и оверене фотокопије);
2. потврда да је студијски програм студија које је кандидат завршио акредитован, (не односи се на кандидате  који су основне студије завршили према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)
3. извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија);
4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, може и оверена фотокопија);
5. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци) за кандидате из грађанства, или потврда да су у радном односу у Министарству унутрашњих послова Републике Србије за кандидате који су запослени у Министарству.
6. потврду о извршеној уплати манипулативних трошкова.
На име манипулативних трошкова конкурса кандидат уплаћује износ од 3.000,00 динара, на рачун Академије 840-1751666-08; прималац – Криминалистичко-полицијска академија; сврха уплате – манипулативни трошкови.

Начин утврђивања листе редоследа

Ранг листа примљених кандидата објављује се на огласној табли Академије и интернет страници Академије.

Рангирање, односно редослед кандидата за упис на Мастер академске студије утврђује се на основу:
• успеха оствареног на основним студијама израженог бодовима (до 40 бодова, односно просечнa оцена на основним студијама x 4)  и
• успеха оствареног на положеном пријемном испиту (до 60 бодова).
Рангирање, односно редослед кандидата за упис на Специјалистичке академске студије криминалистике утврђује се на основу просечне оцене остварене на основним студијама.

Кандидати који не полажу пријемни испит бодују се са максималних 60 бодова који се односе на пријемни испит, иако га не полажу.
На утврђену ранг листу може се поднети жалба Комисији за упис у року од три дана од дана објављивања листе.
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру конкурсом утврђеног броја студената.

Висина школарине

Висина школарине за студенте држављане Републике Србије износи 86.000,00 динара и може се уплатити у осам рата, с тим што се прва рата уплаћује приликом уписа, а последња најкасније до 31. маја 2018. године.
Висина школарине за студенте држављане других држава износи 120.000,00 динара и може се уплатити у осам рата, с тим што се прва рата уплаћује приликом уписа, а последња најкасније до 31. маја 2018. године.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у року од 3 дана од дана коначности листе редоследа примљених кандидата.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијска академија. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpa.edu.rs