Текст Конкурса 2017. - отворен од 9. до 16.10.2017. | Наставак са струковних на академске

Оцена корисника:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
у Београду, Улица Цара Душана  бр. 196
телефон
3107-218, 3107-129, 3107-104
www.kpa.edu.rs

расписује

К О Н К У Р С

Криминалистичко-полицијска академија у Београду, у школској 2017/2018. години, уписаће на трећу годину студијског програма Основних академских студија криминалистике до 30 лица са завршеним Основним струковним студијама криминалистике Криминалистичко-полицијске академије који су стекли стручни назив струковни криминалиста, у статусу студената који се сами финансирају.

Услови

Право уписа имају лица са завршеним Основним струковним студијама криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији.

Начин  пријављивања

Пријаве на конкурс кандидати подносе лично, од 9. до 16. октобра 2017. године, радним данима од 10 до 15 часова на шалтерима Одсека за студентска питања Криминалистичко-полицијске академије.

Уз пријаву се подносе: диплома или уверење о завршеним Основим струковним студијама на Криминалистичко-полицијској академији; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци) и потврда о извршеној уплати манипулативних трошкова.

Начин утврђивања листе редоследа

Листа редоследа примљених кандидата утврђује се на основу просечне оцене кандидата постигнуте током студија на Основним струковним студијама криминалистике, с тим да при једнако постигнутом успеху, предност има кандидат који је за краће време завршио студије.

Прелиминарна ранг листа биће објављена на огласној табли Академије и на интернет страници Академије. На прелиминарну ранг листу кандидат може уложити приговор у року од три дана од дана њеног објављивања. По објављивању коначне ранг листе Академија ће у року од три дана извршити упис примљених кандидата.

Остале одредбе

Висина школарине за студенте који се сами финансирају износи 72.000,00 динара. Износ од 72.000,00 динара уплаћује се једнократно или у шест једнаких месечних рата.

На име манипулативних трошкова конкурса кандидат уплаћује износ од 2.500,00 динара, на рачун Академије 840-1751666-08; прималац - Криминалистичко-полицијска академија; сврха уплате - манипулативни трошкови.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Криминалистичко-полицијска академија. Информатички центар.

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpa.edu.rs