Нова издања

Информационо-комуникациони системи у ванредним ситуацијама

Проф. др Милан Глигоријевић

 

Информационо-комуникациони системи у ванредним ситуацијама јесте назив за младу наставно-научну дисциплину, уведену по први пут у национални високошколски образовни систем Републике Србије као одговор на савремене и специфичне потребе управљања одговором на ванредне ситуације изазване природним катастрофама. Од 2014. године, наставни садржаји информационо-комуникационих система уграђени су у студијске програме основних академских студија на Департману Информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијском универзитету. Концептуално и садржајно, уџбеник Информационо-комуникациони системи у ванредним ситуацијама елаборира информационо-комуникационе системе (функционалне и јавне) којима Србија располаже, законске оквире у којима наведени системи функционишу, њихове капацитете и могућности, као и начин њихове употребе у ванредним ситуацијама.

 

2021, 191 стр.
ISBN 978-86-7020-454-6

Diskretna matematika

Prof. dr Vladica Stojanović
Prof. dr Dušan Joksimović

 

Дискретна математика је уџбеник за истоимени предмет, који се студентима Информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијском универзитету предаје у првом семестру основних академских студија. Његов циљ је да читаоца што једноставније упозна с основним чињеницама које се односе на дискретне математичке структуре и обрађује следеће теме: основни принципи математичке логике, математичке основе савремене теорије скупова као фундаменталне математичке дисциплине, бинарне релације којима се, пре свега, описују односи и повезују елементи различитих скупова, теорија бројева, основе комбинаторике, општа теорија посебних математичких структура – Булове алгебре, као и теорија графова.

 

2020, 226 стр.
ISBN 978-86-7020-452-2

Zbirka zadataka iz fizike

Prof. dr Stevo Jaćimovski

 

Приручник Збирка задатака из физике садржи урађене типске задатке, док су на крају сваке главе дати задаци за самостални рад с решењима како би студент, који их решава, могао да провери сопствени рад. Приликом решавања задатака, студентима се препоручује да самостално до краја изведу све прорачуне, унесу нумеричке вредности величина и израчунају крајњу вредност и јединицу мерења тражене величине. У овом помоћном уџбенику сложеност задатака одговара нивоу знања који се очекује од студената прве године на Департману форензичког инжењерства Криминалистичко-полицијског универзитета. Задаци су разврстани према областима које се обрађују у уџбенику Физика за форензичко инжењерство истог аутора. Свакако да може корисно послужити и студентима основних струковних и академских студија техничких односно технолошких усмерења.

 

2020, 238 стр.
ISBN 978-86-7020-451-5

Увод у биометријске идентификације

Проф. др Смиља Теодоровић
Проф. др Бранкица Поповић

 

Ова књига представља први одобрен уџбеник из области биометријских идентификација на српском језику. Намењена је студентима који похађају наставу на Криминалистичко-полицијском универзитету, али је могу користити сви заинтересовани за област идентификације људи у државном сектору и криминалистици, као што су запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије и судски вештаци. Један од основних циљева овог уџбеника је да читаоце упозна с доступним приступима биометријској идентификацији појединаца у свим сферама друштва, с нарочитим освртом на аспект идентификација током криминалистичких истрага. Кроз ову књигу студенти ће имати прилику да се упознају с традиционалним и савременим методама идентификације особа, њиховим применама у различитим сценаријима, као и предностима и тренутним ограничењима описаних технологија. Поред теоријског садржаја, понуђено је и прегршт практичних примера имплементације обрађених приступа.

 

2020, 213 стр.
ISBN 978-86-7020-488-5

Криминалистичка оператива

четврто издање
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Ненад Радовић

 

Уџбеник Криминалистичка оператива, намењен студентима основних струковних и академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, бави се питањима организовања криминалистичке полиције у супротстављању савременим облицима криминала. Промене у трећем, измењеном и допуњеном издању су логичан резултат потребе да се унапреди структура уџбеника и унесу тематске целине које су одраз нових тенденција у криминалистици и стратешких праваца развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Тематске целине у уџбенику су организоване тако да се студенти прво упознају с основним карактеристикама доказивања и моделима и начинима управљања криминалистичким истрагама, а затим с методама за оцену материјалних и личних доказа, односно израдом и начином употребе аналитичких производа у доказивању кривичних дела. Посебна пажња је посвећена научним методама за анализу, повезивање и евалуацију доказа. С обзиром на то да криминалитет све више постаје глобални проблем и да је за успешно супротстављање тој појави неопходан наднационални приступ, значајну новину у овом издању представља и део о заједничким истражним тимовима.

 

2020, 580 стр.
ISBN 978-86-7020-383-9

Специјално физичко образовање II: усмерени ниво

друго издање
проф. др Мирољуб Благојевић
проф. др Горан Вучковић
проф. др Ненад Коропановски
проф. др Миливој Допсај

 

Уџбеник се бави проблематиком усмереног нивоа обуке као надоградње основне обуке (СФО I) и чини неопходну спону ка ситуационој обуци (СФО III). Циљ ове публикације је систематско разматрање метода и процеса оспособљавања студената Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду за примену варијанти и комбинација техника СФО (блокови, ударци, бацања и полуге), као и метода и средстава опште и специфичне физичке припреме (базично-моторички статус, основе моторичког тренинга и контрола нивоа тренираности). Реализација постављеног циља заснована је на свеобухватном сагледавању потреба послова будућих официра полиције, с једне стране, и законитостима посебног методолошког приступа у обуци студентске популације, с друге стране. Уџбеник може бити користан и за усавршавање у области физичко-техничког обезбеђења, као и у деловима војне обуке који се односе на савладавање задатака из моторичког простора.

 

2020, 212 стр.
ISBN 978-86-7020-359-4

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања: приручник за обуку

друго издање

 

Приручник представља део наставне литературе за потребе полазника Стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду. У складу са Законом о приватном обезбеђењу (Службени гласник Републике Србије, број 104/13), Универзитет је решењем Министарства унутрашњих послова број 106/2 од 19. марта 2015. године овлашћена за организовање стручних обука за: 1) обављање послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у области приватног обезбеђења (О1), 2) обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана (О2) и 3) обављање послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите (О3). Приликом израде Приручника, аутори су уважили Програм стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења, научне и стручне радове о наведеној теми, ставове потенцијалних корисника, као и ставове рецензента.

 

2020, 171 стр.
ISBN 978-86-7020-347-1

Превенција криминала

четврто издање
проф. др Славиша Вуковић

 

Четврто издање уџбеника Превенција криминала значајно је обогаћено резултатима новијих научних истраживања и усклађено с променама у законодавству Републике Србије насталим у међувремену. Број и називи поглавља остали су непромењени. Прво поглавље је посвећено општим питањима, односно дефинисању и класификовању превенције, као и одређивању њеног предмета, циљева, метода и принципа. У другом поглављу се разматра нормативноправно уређење превенције криминала како би студенти стекли увид у међународне и домаће изворе стандарда у тој области. Треће поглавље је посвећено предусловима за успех превенције криминала, док је четврто посвећено активностима кључних субјеката у систему превенције криминала. У петом поглављу посебна пажња је посвећена месту и улози полиције у превенцији криминала. У шестом поглављу се обрађују проблеми у функционисању система превенције криминала, док је последње, седмо поглавље посвећено приказу превенције криминала у појединим европским и англосаксонским државама. С обзиром на то да је текст уџбеника намењен студентима основних струковних и академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду и да спречавање кривичних дела изискује велику креативност, намера аутора је била да студенти, уз теоријска, стекну и практично применљива знања како би након положеног испита развијали превентивну делатност у пракси.

 

2020, 387 стр.
ISBN 978-86-7020-375-4

Кривично процесно право

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Александар Бошковић
проф. др Тања Кесић

 

У уџбенику Кривично процесно право материја кривичног процесног права je представљена кроз општи и посебни део, у складу са систематиком која је општеприхваћена у теорији. У општем делу су обрађена питања која се односе на опште напомене о кривичном процесном праву и кривичном постуку и детаљно анализирани институти кривичнопроцесних субјеката и кривичнопроцесних радњи. Посебни део обухвата излагање о начелима и току кривичног поступка, с акцентом на представљање законских одредаба и најзначајнијих теоријских гледишта о предистражном и истражном поступку и полицијским активностима у тим фазама претходног кривичног поступка. Посебна пажња је посвећена доказним радњама и полицијским активностима усмереним ка хапшењу и задржавању лица и споразумима јавног тужиоца и окривљеног. Детаљно су обрађене и остале фазе првостепеног кривичног поступка, редовни и ванредни правни лекови, као и посебни и помоћни поступци. У односу на претходно издање, текст је у потпуности усклађен са свим новинама у домаћем законодавству насталим у међувремену, а нарочито с новим Законом о полицији и Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. Такође, у тексту су уважене и измене Законика о кривичном поступку, као и Кривичног законика.

 

2020, 418 стр.
ISBN 978-86-7020-450-8

ПСИХОЛОГИЈА КРИМИНАЛА

треће, допуњено издање
проф. др Даг Коларевић

 

Ново издање уџбеника Психологија криминала може се условно поделити на два дела: први део, који обухвата основне појмове из области академских психолошких дисциплина као што су општа психологија и психологија личности, и други део, који обухвата теме из области психологије криминала као посебне психолошке дисциплине. Аутор се бави врло сложеним и осетљивим питањем једног посебно опасног облика људског понашања ‒ криминалним, насилничким понашањем. Систематично, логички доследно и теоријски засновано, у књизи се разматрају проблеми дијагностиковања (препознавања) начина функционисања аберантног, криминалног ума починиоца најтежих кривичних дела.

 

2020, 324 стр.
ISBN 978-86-7020-449-2

КРИМИНАЛИСТИЧКA ТАКТИКА

треће издање
проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић

 

Материјал који се налази у овом уџбенику резултат је дугогодишњег развоја криминалистичке науке у Републици Србији и на просторима бившe СФРЈ. Треће издање уџбеника Криминалистичка тактика актуелизовано је у складу с новим законским решењима у сада важећем Законику о кривичном поступку и другим законима који непосредно или посредно утичу на криминалистичку делатност. Допуњени су и проширени, пре свега, делови који се односе на примену специјалних истражних техника, међународну оперативну полицијску сарадњу, криминалистичку евиденцију и систематизацију криминалистичких мера и радњи, док је прибављање персоналних доказа усклађено са законским променама и новим решењима.

 

2020, 362 стр.
ISBN 978-86-7020-369-3

Физика за форензичко инжењерство

друго издање
проф. др Стево К. Јаћимовски

 

Уџбеник Физика за форензичко инжењерство је намењен, пре свега, студентима прве године Криминалистичко-полицијског универзитета на основним академским студијама форензичког инжењерства, али може корисно послужити и студентима на другим студијама техничког односно технолошког усмерења. Реч је о уџбенику из опште физике са основама биофизике и форензичке науке, уз научно-педагошке монографске елементе (према обрађеној проблематици и истраживачком приступу). У првом делу уџбеника анализирају се механичке и термичке појаве и процеси, затим електромагнетне, оптичке, атомске и нуклеарне појаве, све до света елементарних честица. Практично, у овом делу је у потпуности изложен садржај курса опште физике, док су у другом делу обрађени одређени физички, и не само физички, методи који се користе у форензичкој пракси.

 

2020, 383 стр.
ISBN 978-86-7020-332-7

Полицијска топографија

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Бобан Милојковић

 

Треће издање уџбеника Полицијска топографија садржи измене и допуне сходно искуствима стеченим у његовој примени у досадашњем наставном раду, лонгитудиналној евалуацији студената који су изучавали и положили истоимени предмет, новонасталим променама у геоинформационим технологијама и нормативно-правној регулативи, затим новим процедурама, техникама и стандардима полицијског поступања, као и променама у науци и струци геопросторних, полицијско-безбедносних и криминалистичких научних дисциплина након другог издања из 2013. године. Иновирано и допуњено уџбеничко штиво пре свега је намењено студентима академских и струковних студија на Департману криминалистике Криминалистичко-полицијског универзитета, али може корисно послужити и студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија у области криминалистичких, полицијско-безбедносних и геопросторних наука, као и службеницима МУП-а Републике Србије и широј читалачкој публици.

 

2020, 346 стр.
ISBN 978-86-7020-446-1

Организација и послови полиције

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Дане Субошић

 

Уџбеник Организација и послови полиције обрађује структуру (организацију у ужем смислу) и функцију полиције са стратегијског становишта, тј. синтезе постојеће и жељене полицијске организације с једне стране, и могућих управљачких мера за прелазак с постојећег на жељено стање, с друге стране. Текст четвртог, измењеног и допуњеног издања садржи уводну област и девет тематских области. Смањење броја тематских области настало је као резултат ваљаније систематизације садржаја наставног предмета Организација и послови полиције. Наведене измене су такође резултат трајне тенденције ка смањењу преклапања наставних садржаја предмета Организација и послови полиције и других предмета. Осим наведених промена, у овом издању су донекле иновиране постојеће теме (на пример, комуницирање у полицији, управљање учинком у полицији и др.), обрађена су неке нове (reshaping и реинжењеринг, реаговање полиције на амок ситуације и др.) а изостављање оне обухваћене другим предметима на студијама криминалистике на Универзитету (на пример, пратња возова, моторних возила у саобраћају на путевима и пловила, значај и начин ангажовања полиције на унутрашњим пловним путевима и др.).

 

2020, 301 стр.
ISBN 978-86-7020-447-8

Практикум за криминалистичку технику

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Ивана Бјеловук

 

У практикуму су изложене неке од метода криминалистичке технике за идентифика-цију извршилаца кривичних дела, регистрацију објеката, вођење криминалистичких збирки и вршење увиђаја – проналажење, фиксирање и тумачење трагова и одабир компаративног материјала за вештачење, које су погодне за извођење у лаборато-ријским условима. Циљ практикума је да студенти стекну одређен ниво самопоуздања неопходног за реализацију практичних задатака, као и да касније могу да примене стечена знања у реализацији реалних криминалистичко-техничких послова. Свака вежба започиње уводним делом у којем су описани значај, могућности и начин употребе тих знања у криминалистици, а након њега следе задаци које студент треба да обави током вежбе.

 

2020, 81 стр.
ISBN 978-86-7020-443-0
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени