Нова издања

Безбедност у ванредним ситуацијама

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Драган Млађан

 

Предмет истраживања и претежни садржај уџбеника Безбедност у ванредним ситуацијама односе се на штетне ефекте опасности ненамерног карактера чији је извор човек односно технологија  (пожари, хаварије, експлозије, рушење зграда и др.), опасности од природних непогода  (земљотреси, поплаве, клизишта, снежне лавине и др.), њихову интеракцију и заштиту људи, имовине и животне средине од тих опасности.

У уџбенику је такође дата класификација ванредних ситуација према различитим критеријумима ‒ фазе развоја, брзина ширења, обим/размере, порекло/узрок настанка и учесталост, а приказани су и основни теоријски модели удеса и катастрофа техногеног карактера, као и данас незаобилазни концепт одрживог развоја.  

Друго издање уџбеника представља покушај ажурирања информација о ванредним ситуацијама у складу с најновијим научним и практичним сазнањима у свету и код нас, као и с радом са студентима и истраживачким резултатима аутора.

 

2021, 527 стр.
ISBN 978-86-7020-461-4

Прекршајно право: са основама привреднопреступног права

шесто, измењено и допуњено издање
проф. др Ђорђе М. Ђорђевић

 

Шестим издањем овог уџбеника обухваћене су измене и допуне Закона о прекршајима из 2016. године. Осим тога, измењени су још неки закони који представљају посредне изворе прекршајног права (Закон о извршењу кривичних санкција, Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о уређењу судова, Закон о судијама, Закон о тужилаштву и др.), тако да је текст уџбеника усаглашен и са овим изменама. У уџбеник су унете и све измене у прописима у оквиру посебног дела прекршајног и привреднопреступног права настале у међувремену. Донети су нови Закон о јавном реду и миру и Закон о јавном окупљању, а измењени су Закон о спречавању насиља и недоличног понашања, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о оружју и муницији, Царински закон, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о приватном обезбеђењу, Закон о детективској делатности, Закон о девизном пословању, Закон о безбедности хране, као и још неки закони који се помињу у уџбенику.

 

2021, 367 стр.
ISBN 978–86–7020–457–7

Криминалистички аспекти високотехнолошког криминала

Едиција „Монографије”; књ. 43
проф. др Звонимир Ивановић

 

Монографија систематски и свеобухватно обрађује материју високотехнолошког криминала, али не само, како је сугерисано у наслову, из криминалистичког већ и из кривичног (процесног и материјалног) аспекта. У књизи се најпре обрађују међународни документи у области ВТК, као и национални правни оквир у вези с наведеном проблематиком. Потом се разматрају процесне одредбе које се односе на ВТК и кривична дела повезана с ВТК, након чега се аутор бави профилом учинилаца и средствима за извршење наведене категорије кривичних дела. У даљем тексту пажња је посвећена примењеној криминалистичкој делатности, односно расветљавању тих дела и обезбеђивању доказа, уз детаљан приказ карактеристика тих радњи. Превенција ВТК и анализа резултата многобројних емпиријских истраживања које је аутор спровео током претходног десетогодишњег периода такође су теме ове монографије. У закључним разматрањима читалац се упознаје са стратешким и практичним препорукама за унапређење борбе против ВТК.

 

2021, 597 стр.
ISBN 978-86-7020-460-7

Практикум експерименталних вежби из физике

Проф. др Стево К. Јаћимовски
Проф. др Јован П. Шетрајчић

 

Овај приручник уводи студенте у свет експеримената, прецизног мерења и јасног приказивања резултата. Свака вежба има детаљан теоријски увод, део за рачунање грешака и изражавање резултата, табеле за унос тих резултата, а уколико их је потребно графички приказати, остављен је и простор у облику милиметарске хартије. На овим вежбама студенти би требало да овладају техникама мерења и рачунања грешака и да се навикну на практичан, експерименталан рад. Исто тако, правилно коришћење опреме и вештине које се стичу током експерименталних вежбања веома су корисни за каснија, професионална форензичка испитивања.

 

2021, 95 стр.
ISBN 978-86-7020-458-4

Објектно оријентисано програмирање

Проф. др Кристијан Кук
Проф. др Милан Гоцић

 

Уџбеник Oбјектно оријентисано програмирање намењен је студентима треће године основних академских студија Информатика и рачунарство на Департману информатике и рачунарства Криминалистичко-полицијског универзитета. У односу на традиционално програмирање или такозвано алгоритамско програмирање, објектно програмирање представља стил програмирања карактеристичан за развој комплексних апликација, заснованих на развоју и поновном коришћењу сопственог кода, и усредсређен је на податке а не на поступке. Полази се од чињенице да и податак и функције које обрађују податак чине део неке целине, која се посматра као објекат који има одређена стања и који поступа на одређене начине, a сама настаје на основу дефинисаног шаблона који се назива класа.

 

2021, 256 стр.
ISBN 978-86-7020-456-0

Информационо-комуникациони системи у ванредним ситуацијама

Проф. др Милан Глигоријевић

 

Информационо-комуникациони системи у ванредним ситуацијама јесте назив за младу наставно-научну дисциплину, уведену по први пут у национални високошколски образовни систем Републике Србије као одговор на савремене и специфичне потребе управљања одговором на ванредне ситуације изазване природним катастрофама. Од 2014. године, наставни садржаји информационо-комуникационих система уграђени су у студијске програме основних академских студија на Департману Информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијском универзитету. Концептуално и садржајно, уџбеник Информационо-комуникациони системи у ванредним ситуацијама елаборира информационо-комуникационе системе (функционалне и јавне) којима Србија располаже, законске оквире у којима наведени системи функционишу, њихове капацитете и могућности, као и начин њихове употребе у ванредним ситуацијама.

 

2021, 191 стр.
ISBN 978-86-7020-454-6

Diskretna matematika

Prof. dr Vladica Stojanović
Prof. dr Dušan Joksimović

 

Дискретна математика је уџбеник за истоимени предмет, који се студентима Информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијском универзитету предаје у првом семестру основних академских студија. Његов циљ је да читаоца што једноставније упозна с основним чињеницама које се односе на дискретне математичке структуре и обрађује следеће теме: основни принципи математичке логике, математичке основе савремене теорије скупова као фундаменталне математичке дисциплине, бинарне релације којима се, пре свега, описују односи и повезују елементи различитих скупова, теорија бројева, основе комбинаторике, општа теорија посебних математичких структура – Булове алгебре, као и теорија графова.

 

2020, 226 стр.
ISBN 978-86-7020-452-2

Zbirka zadataka iz fizike

Prof. dr Stevo Jaćimovski

 

Приручник Збирка задатака из физике садржи урађене типске задатке, док су на крају сваке главе дати задаци за самостални рад с решењима како би студент, који их решава, могао да провери сопствени рад. Приликом решавања задатака, студентима се препоручује да самостално до краја изведу све прорачуне, унесу нумеричке вредности величина и израчунају крајњу вредност и јединицу мерења тражене величине. У овом помоћном уџбенику сложеност задатака одговара нивоу знања који се очекује од студената прве године на Департману форензичког инжењерства Криминалистичко-полицијског универзитета. Задаци су разврстани према областима које се обрађују у уџбенику Физика за форензичко инжењерство истог аутора. Свакако да може корисно послужити и студентима основних струковних и академских студија техничких односно технолошких усмерења.

 

2020, 238 стр.
ISBN 978-86-7020-451-5

Увод у биометријске идентификације

Проф. др Смиља Теодоровић
Проф. др Бранкица Поповић

 

Ова књига представља први одобрен уџбеник из области биометријских идентификација на српском језику. Намењена је студентима који похађају наставу на Криминалистичко-полицијском универзитету, али је могу користити сви заинтересовани за област идентификације људи у државном сектору и криминалистици, као што су запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије и судски вештаци. Један од основних циљева овог уџбеника је да читаоце упозна с доступним приступима биометријској идентификацији појединаца у свим сферама друштва, с нарочитим освртом на аспект идентификација током криминалистичких истрага. Кроз ову књигу студенти ће имати прилику да се упознају с традиционалним и савременим методама идентификације особа, њиховим применама у различитим сценаријима, као и предностима и тренутним ограничењима описаних технологија. Поред теоријског садржаја, понуђено је и прегршт практичних примера имплементације обрађених приступа.

 

2020, 213 стр.
ISBN 978-86-7020-488-5

Криминалистичка оператива

четврто издање
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Ненад Радовић

 

Уџбеник Криминалистичка оператива, намењен студентима основних струковних и академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, бави се питањима организовања криминалистичке полиције у супротстављању савременим облицима криминала. Промене у трећем, измењеном и допуњеном издању су логичан резултат потребе да се унапреди структура уџбеника и унесу тематске целине које су одраз нових тенденција у криминалистици и стратешких праваца развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Тематске целине у уџбенику су организоване тако да се студенти прво упознају с основним карактеристикама доказивања и моделима и начинима управљања криминалистичким истрагама, а затим с методама за оцену материјалних и личних доказа, односно израдом и начином употребе аналитичких производа у доказивању кривичних дела. Посебна пажња је посвећена научним методама за анализу, повезивање и евалуацију доказа. С обзиром на то да криминалитет све више постаје глобални проблем и да је за успешно супротстављање тој појави неопходан наднационални приступ, значајну новину у овом издању представља и део о заједничким истражним тимовима.

 

2020, 580 стр.
ISBN 978-86-7020-383-9

Специјално физичко образовање II: усмерени ниво

друго издање
проф. др Мирољуб Благојевић
проф. др Горан Вучковић
проф. др Ненад Коропановски
проф. др Миливој Допсај

 

Уџбеник се бави проблематиком усмереног нивоа обуке као надоградње основне обуке (СФО I) и чини неопходну спону ка ситуационој обуци (СФО III). Циљ ове публикације је систематско разматрање метода и процеса оспособљавања студената Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду за примену варијанти и комбинација техника СФО (блокови, ударци, бацања и полуге), као и метода и средстава опште и специфичне физичке припреме (базично-моторички статус, основе моторичког тренинга и контрола нивоа тренираности). Реализација постављеног циља заснована је на свеобухватном сагледавању потреба послова будућих официра полиције, с једне стране, и законитостима посебног методолошког приступа у обуци студентске популације, с друге стране. Уџбеник може бити користан и за усавршавање у области физичко-техничког обезбеђења, као и у деловима војне обуке који се односе на савладавање задатака из моторичког простора.

 

2020, 212 стр.
ISBN 978-86-7020-359-4

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања: приручник за обуку

друго издање

 

Приручник представља део наставне литературе за потребе полазника Стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду. У складу са Законом о приватном обезбеђењу (Службени гласник Републике Србије, број 104/13), Универзитет је решењем Министарства унутрашњих послова број 106/2 од 19. марта 2015. године овлашћена за организовање стручних обука за: 1) обављање послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у области приватног обезбеђења (О1), 2) обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана (О2) и 3) обављање послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите (О3). Приликом израде Приручника, аутори су уважили Програм стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења, научне и стручне радове о наведеној теми, ставове потенцијалних корисника, као и ставове рецензента.

 

2020, 171 стр.
ISBN 978-86-7020-347-1

Превенција криминала

четврто издање
проф. др Славиша Вуковић

 

Четврто издање уџбеника Превенција криминала значајно је обогаћено резултатима новијих научних истраживања и усклађено с променама у законодавству Републике Србије насталим у међувремену. Број и називи поглавља остали су непромењени. Прво поглавље је посвећено општим питањима, односно дефинисању и класификовању превенције, као и одређивању њеног предмета, циљева, метода и принципа. У другом поглављу се разматра нормативноправно уређење превенције криминала како би студенти стекли увид у међународне и домаће изворе стандарда у тој области. Треће поглавље је посвећено предусловима за успех превенције криминала, док је четврто посвећено активностима кључних субјеката у систему превенције криминала. У петом поглављу посебна пажња је посвећена месту и улози полиције у превенцији криминала. У шестом поглављу се обрађују проблеми у функционисању система превенције криминала, док је последње, седмо поглавље посвећено приказу превенције криминала у појединим европским и англосаксонским државама. С обзиром на то да је текст уџбеника намењен студентима основних струковних и академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду и да спречавање кривичних дела изискује велику креативност, намера аутора је била да студенти, уз теоријска, стекну и практично применљива знања како би након положеног испита развијали превентивну делатност у пракси.

 

2020, 387 стр.
ISBN 978-86-7020-375-4

Кривично процесно право

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Александар Бошковић
проф. др Тања Кесић

 

У уџбенику Кривично процесно право материја кривичног процесног права je представљена кроз општи и посебни део, у складу са систематиком која је општеприхваћена у теорији. У општем делу су обрађена питања која се односе на опште напомене о кривичном процесном праву и кривичном постуку и детаљно анализирани институти кривичнопроцесних субјеката и кривичнопроцесних радњи. Посебни део обухвата излагање о начелима и току кривичног поступка, с акцентом на представљање законских одредаба и најзначајнијих теоријских гледишта о предистражном и истражном поступку и полицијским активностима у тим фазама претходног кривичног поступка. Посебна пажња је посвећена доказним радњама и полицијским активностима усмереним ка хапшењу и задржавању лица и споразумима јавног тужиоца и окривљеног. Детаљно су обрађене и остале фазе првостепеног кривичног поступка, редовни и ванредни правни лекови, као и посебни и помоћни поступци. У односу на претходно издање, текст је у потпуности усклађен са свим новинама у домаћем законодавству насталим у међувремену, а нарочито с новим Законом о полицији и Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. Такође, у тексту су уважене и измене Законика о кривичном поступку, као и Кривичног законика.

 

2020, 418 стр.
ISBN 978-86-7020-450-8

ПСИХОЛОГИЈА КРИМИНАЛА

треће, допуњено издање
проф. др Даг Коларевић

 

Ново издање уџбеника Психологија криминала може се условно поделити на два дела: први део, који обухвата основне појмове из области академских психолошких дисциплина као што су општа психологија и психологија личности, и други део, који обухвата теме из области психологије криминала као посебне психолошке дисциплине. Аутор се бави врло сложеним и осетљивим питањем једног посебно опасног облика људског понашања ‒ криминалним, насилничким понашањем. Систематично, логички доследно и теоријски засновано, у књизи се разматрају проблеми дијагностиковања (препознавања) начина функционисања аберантног, криминалног ума починиоца најтежих кривичних дела.

 

2020, 324 стр.
ISBN 978-86-7020-449-2
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени