проф. др Крсто Липовац
проф. др Драган Јовановић
проф. др Миладин Нешић

 

Овај уџбеник су заједно реализовале три, водеће научно-образовне институције у области безбедности саобраћаја у Србији: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду и Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду. Уџбеник је резултат вишегодишње, врло успешне сарадње и координације наставника из ових трију установа, као и сазревања свести о потреби усаглашавања заједничких основа безбедности саобраћаја које се изучавају у наведеним установама, али и у високим и средњим школама чијим је наставним програмима обухваћена област безбедности саобраћаја. Систематским обухватањем и обрадом релевантних области, као и уношењем резултата сопствених истраживања и личног искуства, аутори су успели да сачине дело које ће имати широк круг корисника у области саобраћајних и других наука и које ће студенти свих нивоа користити као стручан приручник и поуздану литературу.

 

2019, 463 стр.
ISBN 978-86-7020-439-3

проф. др Ђорђе Ђорђевић
проф. др Драгана Коларић

 

Уџбеник Кривично право: посебни део представља синтезу дидактичког и научног приступа аутора и превасходно је намењен студентима Криминалистичко-полицијског универзитета, али може да одговори и захтевима шире читалачке публике. Материја посебног дела кривичног права подложна је честим изменама и допунама, чак и у земљама познатим по стабилном кривичном законодавству, а осим промена у појавним облицима криминалитета, додатни разлог његовог иновирања јесте и усаглашавање с међународним изворима. Оправдање за релативно честе измене посебног дела треба тражити и у унутрашњим потребама законодавца, који се руководи одређеним криминално-политичким разлозима. Уџбеник се ослања на важеће законодавство, односно на Кривични законик (Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019), Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2016 и 87/2018 – др. закон), Закон о извр¬шењу кривичних санкција (Службени гласник Републике Србије, бр. 55/2014 и 35/2019), Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера (Службени гласник Републике Србије, бр. 55/2014 и 87/2018) и Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела (Службени гласник Републике Србије, бр. 32/13, 94/2016 и 35/2019).

 

2020, 331 стр.
ISBN 978-86-7020-440-9

Едиција Монографије; књ. 41
проф. др Саша Милојевић
доц. др Бојан Јанковић
доц. др Божидар Оташевић

 

Монографија Супротстављање навијачком хулиганизму разматра хулиганизам „навијача” као озбиљан безбедносни и, у појединим ситу¬ацијама, политички проблем. Садржи три повезана поглавља: 1) Појам насиља на спортским приредбама и казнено-правни оквир његовог регулисања, 2) Улога полиције и редарске службе у супротстављању навијачком хулиганизму и 3) Млади и навијачки хулиганизам. Аутори се најпре баве појмовним одређењем хулиганизма и насиља на спортским при-редбама, затим генезом тих појава у Републици Србији и у свету, кри¬минолошким и кривичноправним аспектима навијачког хулиганизма у контексту друштвеног супротстављања том проблему, реакцијом по¬лиције и редарске службе у Републици Србији и у свету и, на крају, тумачењем резултата обрађених података, прикупљених у емпиријском истраживању које је обухватило више од 3.600 ученика средњих школа у Републици Србији.

 

2019, 322 стр.
ISBN 978-86-7020-437-9

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Звонимир Ивановић
проф. др Валентина Баић

 

У овом, измењеном и допуњеном издању уџбеника, који је први пут издала Криминалистичко-полицијска академија 2016. године, аутори су настојали да, поред основних садржаја који се тичу важећег законодавства (Законик о кривичном поступку, Закон о полицији и др.), презентују и доступна научна сазнања, која се примењују током криминалистичко-оперативног поступања у предистражном поступку и у већ покренутом кривичном поступку. Научна сазнања се презентују након исцрпне анализе стручне литературе како на регионалном тако и на глобалном нивоу. У уџбенику се приказују истраживачки радови еминентних светских стручњака у области испитивања персоналних извора, као и научноистраживачки рад самих аутора. Циљ којем аутори овог уџбеника теже јесте пројектовање нове методологије и оквирних поступака за испитивање осумњичених и других персоналних извора. Такав захтев се намеће из најмање двају разлога: 1) методологија рада криминалистичке полиције у поступку испитивања осумњичених и других персоналних извора никада није била установљена у Републици Србији нити у бившим југословенским републикама и 2) савремени рад полиције не подразумева само примену знања из домена права, већ захтева много ширу примену специфичних научних знања, као и поступање у складу с одредбама Европске конвенције о људским правима и основним слободама.

 

2019, 304 стр.
ISBN 978-86-7020-438-6

проф. др Кристијан Кук

 

Уџбеник Методе програмирања омогућава студентима различитих профила и нивоа познавања области информатике да се упознају с осмишљавањем и развојем рачунарских програма. Његов садржај је подељен у четири тематске целине. У првом поглављу су дати преглед основних и најзначајнијих компонената рачунарског система за програмирање, као и начин на који се рачунарски систем користи за писање рачунарског програма. Друго поглавље се бави алгоритмима и техникама програмирања. Пошто се данас користе многобројни програмски језици различитих намена, у трећем поглављу су детаљно изложени њихова значења и њихова подела према природи проблема који решавају. Логика, решавање проблема и организованост јесу суштина програмирања, због чега је неопходно детаљно упознати све кораке у изради једног програмског кôда. У последњем, четвртом поглављу су дати практични примери писања програма, тако да ће читалац добити више него довољно појединости да одмах почне да пише рачунарски програм, користећи било који од програмских језика наведених у овом уџбенику.

 

2019, 220 стр.
ISBN 978-86-7020-435-5

др Ката Трифковић
др Милош Томић
проф. др Никола Милашиновић

 

Сврха форензичке инжењерске истраге јесте проналажење узрока одређених неуспеха с циљем побољшања перформанси или животног и радног века материјала. Инжењерска запажања настала на основу практичног рада у лабораторији, као и теоријска знања стечена похађањем курса Хемијско-технолошки инжењеринг, омогућавају студентима адекватан увид у структуру и својства испитиваних материјала. Практикум се састоји од седам лабораторијских вежби, које укључују основно градиво неопходно за разумевање понашања металних, керамичких, полимерних али и композитних материјала, прилагођено нивоу наставе и опреми на Департману за форензику Криминалистичко-полицијског универзитета. У уводном делу сваке од вежби посебно су назначени њихов циљ, потреба да студент научи или обнови градиво, да се упозна са садржајем и основним принципима израде експерименталних вежби, као и да одговори на питања која се налазе на крају уводног дела. Студенту је такође омогућено да на адекватан начин сакупи и обради резултате добијене извођењем експеримента.

 

2019, 104 стр.
ISBN 978-86-7020-436-2

Thematic Proceedings of International Significance

 

Тематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, који је одржан девети пут заредом на Криминалистичко-полицијском универзитету 6. и 7. новембра 2019. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у два тома и садржи укупно 78 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензичких наука, медицине и информатике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Босне и Херцеговине, Мађарске, Северне Македоније, Словачке, Словеније, Хрватске, Швајцарске и Србије.

 

2019, 530, 485 стр.
ISBN 978-86-7020-433-1 (Vol. I)
ISBN 978-86-7020-434-8 (Vol. II)
ISBN 978-86-7020-190-3

AN INTRODUCTION TO METHODOLOGICAL, RESEARCH AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF SECURITY
2nd edition Asphaleiа edition, Vol. 10
проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић Манчевић

 

Монографија је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност. Књига је превод на енглески језик већ објављеног издања 2015. године под насловом Увод у студије безбедности истих аутора.

 

2019, 243 стр.
ISBN 978-86-7020-403-4

Проф. др Мирољуб Благојевић
Проф. др Ненад Коропановски
Проф. др Горан Вучковић
Проф. др Миливој Допсај

 

У ширем контексту, специјално физичко образовање се бави проблематиком опште, усмерене и специфичне професионално-радне припремљености, физичким карактеристикама и физичким способностима појединаца, посебних радних група и тимова са статусом полицијски службеник, односно радник Министарства унутрашњих послова.

Уџбеник Специјално физичко образовање I – основни ниво разматра проблематику основног нивоа обуке, који представља базу за касније усавршавање и надоградњу у оквиру усмерене (СФО II) и ситуационе обуке (СФО III). Основни циљ уџбеника јесте систематско разматрање метода и процеса оспособљавања студената Криминалистичко-полицијског универзитета да овладају основним техникама СФО-а (блокови, ударци, падови, бацања и полуге), као и метода и средстава опште и специфичне физичке припреме (базично-моторички статус, основе моторичког тренинга и контроле нивоа тренираности). Реализација постављеног циља заснована је на свеобухватном сагледавању потреба послова будућих официра полиције, с једне стране, и законитостима посебног методолошког приступа у обуци студентске популације, с друге стране.

 

2019, 233 стр.
ISBN 978-86-7020-430-0

проф. др Срђан Милашиновић
проф. др Зоран Јевтовић

 

Уџбеник Социологија и социјална патологија подељен је у две велике, тематске и садржајне целине. Прва целина је посвећена социологији (укупно девет поглавља) и у њој се обрађују практично све класичне социолошке теме – од конституисања социологије као науке, развоја социолошке мисли и приказа учења најзначајнијих теоретичара друштва, преко тема које се тичу друштвене структуре и друштвене динамике, као и облика друштвене свести, па до социодинамике савременог друштва, укључујући и феномен глобализације. У два поглавља посвећена социјалној патологији обрађени су теоријски основи и основни појавни облици социопатолошких појава, укључујући и дигитално и медијско насиље, насиље на спортским теренима и мобинг, као појаве карактеристичне за модерно друштво.

 

2019, 469 стр.
ISBN 978-86-7020-432-4

drugo izdanje
prof. dr Gradimir V. Milovanović
prof. dr Dušan D. Joksimović
prof. dr Radosav Ž. Đorđević

 

Књига представља уџбеник за предмет Математика, који се студентима Криминалистичко-полицијског универзитета предаје у првом семестру на студијским програмима основних академских студија Информатика и рачунарства и Форензичко инжењерство. У основи се ослања на уџбенике Линеарна алгебра и Математичка анализа I, аутора Градимира В. Миловановића и Радосава Ж. Ђорђевића. Уџбеник је претежно теоријског карактера и садржи врло јасан преглед појмова, дефиниција и теорема, праћених одређеним бројем вешто одабраних примера који су методички решавани, као и доказима датих теорема. Има осам поглавља у којима се обрађују основи алгебре и анализе, линеарна алгебра, низови, функције једне реалне променљиве, диференцијални рачун, полиноми и рационалне функције, интегрални рачун и функције више реалних променљивих

 

2019, 304 стр.
ISBN 978–86–7020–329–7

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Драган Васиљевић
проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић

 

Управно право, као наставна дисциплина, креће се у одређеним дидактичким и педагошким границама и својим програмом се уклапа у општи наставни план и програм одговарајућих студија на појединим високошколским образовним установама. Уобичајена је пракса да сту¬денти кроз Управно право, као наставну дисциплину на основним студијама, стичу основна сазнања о најважнијим питањима система науке управног права. Уџбеник Управно право је намењен, пре свега, студентима криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, али и посленицима науке управног права, као и ширем кругу заинтересоване правничке јавности. Највећа и најважнија новина овог четвртог, измењеног и допуњеног издања састоји се у томе што је уџбеник резултат коауторства проф. др Драгана Васиљевића с проф. др Зорицом Вукашиновић Радојичић, која је написала поједине целине. Поред тога, измене у неким деловима претходног издања, пре свега због промена у прописима које су настале у међувремену, углавном се односе на првих пет делова уџбеника, који су посвећени следећим питањима: увод у управно право, субјекти управе, послови управе, акти управе и контрола управе. Уџбеник је обрађен према прописима који су важили закључно са априлом 2019. године.

 

2019, 399 стр.
ISBN 978–86–7020–326–6

друго издање
проф. др Миленко Крећа
проф. др Тијана Шурлан

 

Уџбеник приказује систем међународног јавног права прилагођен студентима криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду и пратећи циљ и функцију коју овај предмет има за њихово образовање и будући рад. Стога су неке области, које су заступљене у другим уџбеницима међународ¬ног јавног права у потпуности изостављене (на пример, међународно инвестиционо право), неке су дате сасвим сумарно (на пример, међународно уговорно право), док се у неким областима посебно подвлаче међуна¬родноправне норме које су од изразитог значаја за рад полиције (на пример, дипломатско-конзуларно право, међународна људска права, међуна¬родно хуманитарно право, међународно кривично право, међуна¬родне организације). Уџбеник презентира различита теоријска мишљења о неким питањима, што је веома подстицајно за критичко размишљање студената. Иако је реч о уџбенику, дакле пре свега о образовном а не о научном раду, поједина мишљења аутора свакако чине значајан допринос нашој доктрини међународног права.

 

2019, 357 стр.
ISBN 978-86-7020-364-8

проф. др Петар Чисар

 

Уџбеник Мултимедијални системи обрађује следећа питања: основни концепти мултимедије, улога и значај текста у мултимедији, звук и његови параметри, дигитализација, компресија и формати аудио-записа, елементи рачунарски генерисаних слика, анимација, видео, технике мултимедијалног умрежавања и одговарајући протоколи, савремени мултимедијални уређаји, виртуелна реалност, примена веб-технологија у мултимедији и примена мобилних уређаја у мултимедији. Намењен је студентима четврте године академских студија информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду.

 

2019, 142 стр.
ISBN 978-86-7020-427-0

Едиција „Монографије“; књ. 40
доц. др Ивана Бјеловук

 

Монографија је настала је као резултат вишегодишњег рада на проучавању ефеката експлозије бризантних експлозива на подлогу и околину. Актуелност проблема тероризма у савременом свету определила је аутора да подробније анализира ефекте експлозије на окружење, с обзиром на то да се терористички акти најчешће изводе употребом бризантних експлозива. Један сегмент монографије обухвата теоретска истраживања, други је посвећен реалним експерименталним експлозијама различитих пуњења бризантних експлозива, док се у посебном сегменту разматрају нумеричке експерименталне експлозије. Монографије обрађује и форензичка истраживања, с циљем унапређења послова форензичке обраде места експлозије и анализе трагова у форензичким лабораторијама. Настојање аутора је да ову монографију посвети унапређењу послова криминалистичких техничара (оперативних форензичара) и вештака за област експлозија. Истовремено, ова монографија садржи и један део резултата с научноистраживачког пројекта Форензички методи у криминалистици, који је Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду реализовао у периоду од 2015. до 2018. године.

 

2019, 197 стр.
ISBN 978-86-7020-426-3

Страна 1 од 21

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs