Кривично право: посебни део

проф. др Ђорђе Ђорђевић
проф. др Драгана Коларић

 

Уџбеник Кривично право: посебни део представља синтезу дидактичког и научног приступа аутора и превасходно је намењен студентима Криминалистичко-полицијског универзитета, али може да одговори и захтевима шире читалачке публике. Материја посебног дела кривичног права подложна је честим изменама и допунама, чак и у земљама познатим по стабилном кривичном законодавству, а осим промена у појавним облицима криминалитета, додатни разлог његовог иновирања јесте и усаглашавање с међународним изворима. Оправдање за релативно честе измене посебног дела треба тражити и у унутрашњим потребама законодавца, који се руководи одређеним криминално-политичким разлозима. Уџбеник се ослања на важеће законодавство, односно на Кривични законик (Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019), Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2016 и 87/2018 – др. закон), Закон о извр¬шењу кривичних санкција (Службени гласник Републике Србије, бр. 55/2014 и 35/2019), Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера (Службени гласник Републике Србије, бр. 55/2014 и 87/2018) и Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела (Службени гласник Републике Србије, бр. 32/13, 94/2016 и 35/2019).

 

2020, 331 стр.
ISBN 978-86-7020-440-9