Људска права

проф. др Дарко Симовић
проф. др Радомир Зекавица

 

За разлику од постојећих уџбеника из области људских права који ову материју посматрају искључиво или претежно из међународноправне визуре, овај уџбеник одликује уравнотежен теоријскоправни, уставноправни, упоредноправни и међуна-родноправни приступ. Намера аутора је да студентима понуде што занимљивији и питкији уџбеник, који је у највећој мери заснован на приказивању и анализи актуелних примера из праксе међународних тела за заштиту људских права – превасходно Европског суда за људска права, мада се у уџбенику могу наћи и поједини, илустративни примери и пракса Уставног суда Републике Србије.

 

2020, 431 стр.
ISBN 978-86-7020-445-4