проф. др Горан Б. Милошевић

Научници, теоретичари и истраживачи у свету и код нас настоје да приближе економију и економске науке. Економски живот људи пројектује и води путем економских законитости ослобођених уских националних, парцијалних и групних интереса, па и само државних интереса. Бављење економијом више није привилегија само малог броја посвећених у њене јавне и скривене особине и токове, већ многих категорија и слојева становништва широм света.У нашој земљи расте интерес за знањем и образовањем из области економије, што је последица увођења и осавремењивања тржишних закона у нашем привредном систему. Велика конкуренција међу предузећима, убрзане техничко-технолошке промене, инфлација, нестабилност каматних стопа, економска несигурност, промена пореске политике и друге пратеће друштвене појаве захтевају повећану пажњу посленика економије и економских наука. Уџбеник Основи економије, намењен студентима Криминалистичко-полицијске академије, али и широј научној и стручној јавности, има за циљ да пружи основна знања о макроекономским и микроекономским категоријама на којима се данас темељи економска политика тржишних привреда.

 

2014, 379 стр.
ISBN 978–86–7020–287–0

Каталог изложбе

Овај изложбени каталог уприличен је поводом свечаног отварања Рајсове собе на Криминалистичко-полицијској академији у Београду. Изложба представља не само симболично већ нераскидиво и коначно спајање давних почетака полицијског школства у Србији с данашњицом. Предмети из Рајсове личне заоставштине поседују, пре свега, културно-историјску и уметничку вредност, с обзиром на то да су били у власништву личности од значаја за српску историју, документујући време, околности и начин живота др Арчибалда Рајса. У поставци Рајсове собе доминира дух његових идеја, које су годинама надахњивале генереције студената.

 

2014, 34 стр.
ISBN 978–86–7020–307–5

Edicija „Monografije“ ; knj. 20
prof. dr Jovan P. Šetrajčić
doc. dr Stevo K. Jaćimovski

Ова монографија је настала у оквиру пројекта број ОН 171039 Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије и обухвата неке од резултата истраживања до којих је дошла група научника окупљена око истраживања физичких својстава суперпроводних материјала у последње две деценије. На основу сазнања добијених у истраживачком периоду који је претходио овом (од 1987. до 1995. године), помоћу континуалних модела филм-структура, у оквиру новоформираних модела просторно ограничених система и система с нарушеном транслаторном инваријантношћу који би требало да одражавају структуру високотемпературских керамика, испитани су релевантне физичке особине и њихов парцијелни удео у термодинамичком понашању система. Посебна пажња је посвећена појави енергетских гепова, тј. њима одговарајућих активационих температура и ексклузивних, просторно локализованих (на граничним површинама) стања

 

2014, 147 стр.
ISBN 978–86–7020–273–3

зборник радова

Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел“, уз подршку Мини¬старства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства просвете, науке и тех¬нолошког развоја Републике Србије, организовали су пети, јубиларни пут научно-стручни скуп с међународним учешћем „Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције“. Зборник садржи 77 радова, чији су аутори еминентни стручњаци из области права, без¬бедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служ¬би из Велике Британије, Италије, Словачке, Пољске, Белорусије, Албаније, Словеније, Хрват¬ске, Македоније, Републике Српске, Федерације БиХ и Србије. Зборник обезбеђује добру теоријску основу како за свестрано сагледавање насиља у Србији тако и за даља истраживања, емпиријска и теоријска, која тек треба да уследе.

 

2014, 381, 466 стр.
ISBN 978–86–7020–285–6 (Т. 1) ISBN 978–86–7020–286–3 (Т. 2)

Thematic Proceedings of International Significance

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“, који је одржан четврти пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији 3. и 4. марта 2014. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у три тома и садржи укупно 130 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Немачке, Русије, Украјине, Белорусије, Кине, Пољске, Словачке, Молдавије, Литваније, Летоније, Чешке, Мађарске, Словеније, Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, Републике Српске и Србије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2014, 533, 442, 418 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3 ISBN 978–86–7020–278–8 (Vo. I) ISBN 978–86–7020–279–5 (Vol. II) ISBN 978–86–7020–280–1 (Vol. III)

проф. др Горан Бошковић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Организовани криминал је искорак напред ка разумевању нових домета домаће и иностране теорије и праксе у области супротстављања организованом криминалу, њиховој уградњи у ткиво постојећег штива и презентацију стручној и читалачкој јавности. Садржај уџбеника је незнатно промењен, али је текст претрпео бројне измене и допуне. У односу на претходно издање, унети су нови делови под насловима: Злоупотребе у поступку приватизације, Фантомске фирме, Злоупотребе офшор финансијских центара, Прање новца, Злоупотребе у стечајним поступцима, Злоупотребе у јавним набавкама, Професионална убиства, Рекет и Организовани случајеви разбојништва, а додато је и поглавље Криминалистичка стратегија супротстављања организованом криминалу.

 

2014, 298 стр.
ISBN 978–86–7020–284–9

Едиција „Монографије“; књ. 19
проф. др Драган Ранђеловић

Mонографија Управљање информационим системима и њихова заштита, аутора проф. др Драгана Ранђеловића, урађена је према наставном плану и програму истоименог предмета на дипломским специјалистичким студијама на Криминалистичко-полицијској академији. Садржај је подељен у девет поглавља која обухватају безбедност рачунарских информација, криптологију, безбедност мрежне инфраструктуре, корисника, апликација и комуникација, затим основна начела безбедности информација, операциону и организациону безбедност, као и безбедносне инциденте.

 

2014, 296 стр.
ISBN 978–86–7020–281–8

проф. др Жељко Никач

Полиција у заједници, уџбеник проф. др Жељка Никача, у великој је мери ослоњен на резултате истраживања спроведених у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Србије, посебно пројекта под називом „Теоријски и практични аспекти имплементације полиције у заједници (Community Policing)“. У уџбенику се разматрају питања везана за полицију уопште, затим сам концепт полиције у заједници и савремени полицијски рад у локалној заједници, да би на крају акценат био на стратешком планирању будућег полицијског рада у заједници и досадашњем развоју и стеченим искуствима у раду полиције у заједници у Републици Србији. Уџбеник садржи и документ „Стратегија полиције у заједници“, који је усвојила Влада Републике Србије.

 

2014, 250 стр.
ISBN 978–86–7020–283–2

Едиција „Монографије“; књ. 18
доц. др Тања Кесић

Осамнаеста књига у едицији „Монографије“ – Међународни стандарди поступањa полиције у кривичним стварима, резултат је дугогодишњег и континуираног бављења аутора, др Тање Кесић, доцента на Академији, питањима полицијског поступања у кривичним стварима и правног положаја осумњиченог лица. Истраживањем тих области изучавање се прогресивно померило у правцу утврђивања степена усаглашености норми националног законодавства о поступању полиције у кривичним стварима са међународним стандардима о људским правима. Нарочити квалитет монографије се огледа у свеобухватном приступу материји, која је обрађена са аспекта националног и упоредног права, уз анализу наjзначајнијих међунaродних инструмената у области људских права и општих принципа етичког поступања полиције и праксе Европског суда за људска права. Најзад, свака од обрађених целина садржи и процену усаглашености националног законодавства с промовисаним међународним стандардима и предлоге de lege ferenda.

 

2014, 210 стр.
ISBN 978–86–7020–282–5

Зборник радова са IX међународне конференције,
Зајечар, 9–11. април 2014.

Девета међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници има амбицију да скрене и усмери пажњу свих, а посебно стручне, политичке и најшире јавности на чињеницу да се страдања у саобраћају могу трајно зауставити само напорним радом и успешним, на науци заснованим интервенцијама. Конференција традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. На скупу су представљени најважнији међународни документи, научна сазнања, као и студије и пројекти урађени у локалним заједницама у Србији.

 

2014, 490 стр.
ISBN 978–86–7020–275–7 (Књ. 1) ISBN 978–86–7020–276–4 (Књ. 2)

доц. др Смиља Теодоровић

Овај практикум представља први уџбеник из области биометријске идентификације особа на српском језику. Један од најважнијих циљева овог практикума је да се студентима приближе биометријске и форензичке анализе које се обављају у криминалистичким истрагама ради идентификације појединаца. Студенти ће имати прилику да се упознају како с традиционалним, тако и са савременим методама за идентификацију особа и то практичним, интерактивним учењем у мањим групама. Као интегрални део овог практикума, студенти ће из вежбе у вежбу стећи вештине употребе и разумевања научних метода, анали¬зе података, аналитичког размишљања, тумачења доказа с места злочина или несрећа, закључивања и решавања проблема. Кроз практичне задатке, практикум такође омогућава студентима да примене стечена теоријска знања у реалним криминалистичким сценаријима.

 

2014, 138 стр.
ISBN 978–86–7020–274–0


Едиција „Монографије“; књ. 17
проф. др Радован В. Радовановић
доц. др Иван Т. Лазаревић

Седамнаеста књига у едицији Монографије бави се проблематиком средстава за привремено онеспособљавање и обрађује њихове основне појмове, принципе дејства и конструкције, примену, руковање, употребу, транспортовање, паковање и ношење, чување, уништавање, мере заштите и деконтаминацију. Такође је дат приказ техничких и тактичких карактеристика конструктивних решења средстава која се нала¬зе у наоружању и опреми војних и полицијских јединица у свету и код нас, као и приказ средстава у развоју у Републици Србији. Монографија је намењена свим безбедносним структурама које поседују та средства, а посебно припадницима полиције, војне полиције и специјалних јединица, као и јединицама које се ангажују у мировним (неборбеним) операцијама. Кадетима Војне академије и студентима Криминалистичко-полицијске академије књига може послужити као основа за овладавање знањима примене несмртоносних средстава у извршавању безбедносних задатака.

 

2014, 338 стр.
ISBN 978–86–7020–277–1

проф. др Радован В. Радовановић
Трајан Ж. Антић

На основу вишегодишњег искуства у настави и практичној реализацији садржаја наставног предмета Техничка средства полиције у оквиру основних академских и струковних студија на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, аутори су се определили за дати корпус тематских целина, како би на основу дидактичко-методичких принципа пре свега остварили целовитост, односно комплементарност с истоименим уџбеником из 2012. године. Практикум је намењен студентима Академије за постизање проширених знања о структури, процесима и поступцима у вези с техничким средствима полиције, као и вештина за целисходно и безбедно коришћење тих средстава. Практикум могу користити и полазници основне полицијске обуке, као и полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Србије у оквиру стручног образовања, оспособљавања и усавршавања.

 

2014, 281 стр.
ISBN 978–86–7020–272–6

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Славиша Вуковић

Друго, измењено и допуњено издање истоименог уџбеника из 2010. године значајно је обогаћено резултатима великог броја истраживања и усклађено с променама насталим у међувремену у законодавству Републике Србије. У укупно седам поглавља обрађују се општа питања превенције, њено нормативноправно уређење, систем превенције, механизми неформалне социјалне контроле, улога полиције у превенцији криминала, проблеми у систему превенције и њихово превазилажење, док се на крају даје упоредни приказ организације и функционисања система превенције криминала у појединим европским и англосаксонским државама. С обзиром на то да је текст уџбеника намењен студентима основних студија Криминалистичко-полицијске академије и да спречавање кривичних дела изискује велику креативност, намера аутора је била да студенти, уз теоријска, стекну и практично применљива знања како би након положеног испита развијали превентивну делатност у пракси.

 

2014, 288 стр.
ISBN 978–86–7020–270–2

проф. др Радомир Зекавица
проф. др Мирослав Живковић

Кроз целокупан уџбеник Увод у право провејава настојање да се тежишне теме истоименог предмета – појам државе, појам права, питање међусобне повезаности државе и права, облици државе и државна организација, правна норма, правни акти и правни однос, владавина права и правна држава – објасне и са социолошког и с политичког становишта пошто није реч о чисто правним појмовима. Истовремено, аутори су настојали да уџбеник обогате низом историјских примера и примерима из упоредног права.

 

2013, 345 стр.
ISBN 978–86–7020–269–6

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs