др Ђурица Амановић, професор

Приручник Специјално физичко образовање, аутора др Ђурице Амановића, написан је првенствено с циљем да студентима Криминалистичко-полицијске академије у Боеграду представи, теоријски и прагматично, основе специјалног физичког образовања као наставно-научне области. Садржај књиге се базира на развијеној методологији специјалног физичког образовања које се изучава на Академији. У првом делу књиге разматају се основна теоријска полазишта и историјски развој специјалног физичког образовања, као и актуелни модел едукације у СФО-у. У наставку је дата систематизација техника специјалног физичког образовања, док се на крају приказује методика обуке у СФО-у кроз основне појмове и карактеристике процеса вежбања, факторе одговорне за едукацију и тренинг, као и методе рада у едукацији и тренингу.

 

2013, 189 стр.
ISBN 978–86–7020–268–9

Едиција „AƩΦΑΛΕΙΑ“ ; књ. 6
проф. др Срђан Милашиновић
проф. др Зоран Јевтовић

Монографија Методологија истраживања конфликата и кризно комуницирање у савременом друштву (шеста књига у едицији) настала је у оквиру рада на пројектима Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција (број 179045), који реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду, Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног система у Србији: основна начела, принципи, протокол, процедуре и средства, који реализује Факултет безбедности Универзитета у Београду (број 47017) и Цивилно друштво и религија, који реализује Факултет политичких наука Универзитета у Београду (број 179008). Монографија међу првима на нашим просторима отвара проблем теоријског и емпиријског одговора на сложене и глобално евидентне проблеме растућег криминала и тероризма, насилних сукоба и револуција на интернету, али истовремено и проблем значаја медијских слика о конфликтима, кризама и њиховим безбедносним последицама. Аутори су настојали да задовоље интересовања шире читалачке јавности, допринесу развоју безбедносне и криминалистичке праксе и науке и дају скроман допринос унапређењу безбедносне културе у друштву.

 

2013, 250 стр.
ISBN 978–86–7020–271–9

проф. др Милан Жарковић
доц. др Звонимир Ивановић

Материјал који се налази у овом уџбенику је део процеса дугогодишњег развоја криминалистичке науке у Републици Србији на просторима бивше СФРЈ. Основу садржаја ове књиге чини истоимени уџбеник Милана Жарковића из 2010. године. Како је Законик о кривичном поступку из 2011. године ступио на снагу, то је за последицу имало и прилагођавање постојећих садржаја измењеном нормативном основу криминалистичког поступања. Проширени су и дограђени садржаји из области међународне оперативне полицијске сарадње, криминалистичке контроле и криминалистичке обраде, систематизације криминалистичких мера и радњи, правног основа криминалистичког поступања, ангажовања и тактике деловања прикривеног иследника, односно саслушавања окривљеног и испитивања сведока, као и делови текста који се односе на нормативни основ и оквир вршења свих криминалистичих радњи, а посебно радњи доказивања.

 

2014, 366 стр.
ISBN 978–86–7020–264–1

Zbornik radova

Научно-стручни скуп „Супротстављање организованом криминалу – правни оквир, међународни стандарди и процедуре“ реализован је у сарадњи с фондацијом „Ханс Зајдел“ и Министарством унутрашњих послова Републике Србије, а одржан на Тари у хотелу „Оморика“, од 27. до 29. маја 2013. године. Зборник радова са овог скупа обухвата укупно 51 рад из следећих тематских области: организовани криминал и тероризам у савременим студијама безбедности; кривичноправни и криминолошки аспекти организованог криминала; примена савремене технологије у спречавању и сузбијању организованог криминала и међународни стандарди и процедуре у спречавању и сузбијању организованог криминала. Криминалистичко-полицијска академија је организацијом скупа и објављивањем радова са скупа наставила традицију организовања научних скупова и округлих столова, на којима се у академској атмосфери размењују различити ставови и мишљења, савремена научна и стручна достигнућа еминентних представника у области криминалистичких, правних, полицијских и безбедносних наука.

 

2013, 687 стр.
ISBN 978–86–7020–266–5

Други тематски зборник Структура и функционисање полицијске организације – традиција, стање и перспективе (II) обухвата радове настале као резултат истраживања у оквиру истоименог научноистраживачког пројекта који реализује научноистраживачки тим Криминалистичко-полицијске академије у периоду 2012–2014. године. Својом структуром и садржајем, зборник представља научну основу за подстицање даљих теоријских и емпиријских научних истраживања у области полицијске организације и руковођења у полицији. Садржаји појединих радова омогућавају даља упоредна истраживања структуре и функционисања полицијске организације у Републици Србији и полицијских организација у развијеним државама света, као и валоризацију и примену тих истраживања у даљем трагању за одговором на питање: где се полиција у Републици Србији сада налази и у ком правцу би требало да се креће.

 

2013, 279 стр.
ISBN 978–86–7020–263–4

Едиција „Монографије“; књ. 16
доц. др Радосав Рисимовић

Тема шеснаесте књиге у едицији „Монографије“, под називом Општи основи који искључују постојање кривичног дела у упоредном праву, јесу несумњиво најважнији институти кривичног права у упоредном праву. На значај нужне одбране, крајње нужде, стварне и правне заблуде, принуде и неурачунљивости указује њихово дејство, које се огледа у искључењу постoјања кривичног дела. Применом тих института у судској пракси често се обезбеђује заштита најважнијих добара сваког човека: живота, телесног интегритета или имовине.

 

2013, 173 стр.
ISBN 978–86–7020–265–8

проф. др Слободанка С. Стојичић
доц. др Ивана Крстић-Мистриџеловић

Практикум Државноправна историја српског народа омогућава студентима Криминалистичко-полицијске академије упознавање с основним појмовима средњовековног српског права, нововековном државноправном историјом Србије и настанком и уставним развојем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Први део практикум садржи делове из повеља и међународних уговора феудалне, односно средњовековне Србије, као и целокупан Душанов законик. У другом делу, ауторке приказују основне црте у развоју српске државности на унутрашњем и спољњем плану у периоду од 1804. до 1914. године, тј. од Првог српског устанка до Првог светског рата, док трећи део доноси обилату грађу о Краљевини, Срба и Словенаца.

 

2013, 259 стр.
ISBN 978–86–7020–258–0

Зборник радова са VIII међународне конференције, Ваљево, 18–20. април 2013.

Међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници'“ постала је најзначајнији и најбоље посећен научни скуп у региону који третира проблематику безбедности саобраћаја. Традиционално, на овом скупу су представљени најважнији међународни документи и најважнија научна сазнања која могу бити од користи локалним заједницама у региону. Такође су представљене најважније студије и пројекти који су урађени у локалним заједницама у Србији. Научно-образовне установе у Србији, а посебно Саобраћајни факултет у Београду, Факултет техничких наука у Новом Саду у Криминалистичко-полицијска академија у Београду, у претходном периоду су организовале веома обиман и квалитетан трансфер најновијих знања и најбоље праксе у области безбедности саобраћаја. По томе смо постали препознати не само у региону, већ и у Европи.

 

2013, 132 стр.
ISBN 978–86–7020–249–8

drugo izdanje
Mirjana Stojov
Vesna Anđelić Nikolendžić

Уџбеник Engleski jezik: posebni deo намењен је првенствено студентима друге године основних академских и струковних студија Криминалистичко-полицијске академије у Београду, као и припадницима Министарства унутрашњих послова и њима сродних служби и агенција. Заснован је на стручној терминологији у области криминалистике, законодавства и полицијских служби. Избор и селекција текстова се заснивају на принципу „од лакшег ка тежем“, тако да су аутори водили рачуна о томе да се најпре почне с језички лакшим текстовима како би се постепено прелазило на текстове који третирују веома сложену и разноврсну тематику у области законодавства с тумачењем спровођења закона. Избор текстова прате језичка вежбања, објашњења граматичких јединица и њихово даље увежбавање кроз разноврсне типове вежби. Веома важан и од посебног значаја је глосар стручних термина који умногоме доприноси квалитету овог уџбеника и чини да се разликује од многих сличних уџбеника намењених учењу језика струке.

 

2013, 304 стр.
ISBN 978–86–7020–180–4

проф. др Горан Б. Милошевић
проф. др Мирко В. Кулић

Уџбеник Јавне финансије написан је према плану и програму истоименог предмета, који се изучава на Криминалистичко-полицијској академији у Београду. Студентима пружа основна знања о томе како савремена држава прикупља пореске и друге јавне приходе, да би тим приходима финансирала јавне расходе. У уџбенику се анализирају фискалне категорије полазећи од њихове уређености у позитивном законодавству Србије. У том смислу, дат је пресек фискалних закона који су на снази у Републици Србији на дан 1. септембар 2013. године.

 

2013, 343 стр.
ISBN 978–86–7020–255–9

Едиција „Монографије“ ; књ. 3
проф. др Срђан Милашиновић
проф. др Зоран Јевтовић
проф. др Љубиша Деспотовић

Трећа књига у едицији „Монографије“ под називом Политика, медији, безбедност, представља плод удруженог научног рада тројице аутора који су последњих неколико година сабрали заједничке напоре не би ли што боље тематизовали и опсервирали читав низ веома важних и код нас недовољно истражених теоријских поља, као што су процеси глобализације у сегменту науке о безбезбедности, постмодерног тоталитаризма, конфликтологије и управљања друштвеним конфликтима, промена у медијском систему, феномену моралне панике, редизајну масмедијских слика у систему међународне безбедности, медијској презентацији тероризма, као и геополитици идентитета, политичких митова и медијске манипулативности. Књига је, пре свега, намењена студентској популацији која жели да се подробније упозна с теоријском мрежом друштвених појмова и проблема, али и широј читалачкој публици којој се такав истраживачки приступ чини занимљивим и интелектуално провокативним у покушају да се што боље сагледа свет у коме живимо и антиципирају процеси његовог будућег развоја.

 

2013, 324 стр.
ISBN 978–86–7020–207–8

тематски зборник радова

Тематски зборник радова Положај и улога полиције у демократској држави настао је као резултат рада на научноистраживачком пројекту који под истим називом реализује научноистраживачки тим Криминалистичко-полицијске академије у периоду 2012–2014. године. Тематски зборник садржи дванаест радова који покривају различите аспекте сагледавања положаја и улоге полиције у савременој држави. Радови нису утемељени на пукој дескрипцији појединих појава, већ садрже многобројне предлоге за превазилажење појединих проблема који се у раду полиције појављују и за изналажење што бољих решења којима ће се тај рад максимално унапредити. Садрже и историјску анализу појединих питања, преглед упоредноправних решења и, наравно, детаљну анализу тренутних законских решења која постоје у нашој земљи. У том смислу, зборник представља добру теоријску основу не само за свестрано сагледавање проблема који се у њему анализирају, већ и за даља истраживања, како теоријска, тако и емпиријска, која тек треба да уследе.

 

2013, 201 стр.
ISBN 978–86–7020–254–2

треће издање
проф. др Мирослав Јевтовић
проф. др Срђан Милашиновић

Уџбеник Социјалнопатолошке појаве разматра све негативне друштвене појаве, њихове корене, динамику и облике испољавања, а посебно социјалнопатолошке девијације, њихове различите аспекте и врсте – алкохолизам, зависност од дрога, проституција, коцкање, као и облике друштвене реакције на њих. Основна сврха овог уџбеника је да се помоћу њега студенти Криминалистичко-полицијске академије у Београду на одговарајући начин упознају с проблематиком социјалнопатолошких девијација, што је изузетно значајно за разумевање саме етиологије и феноменологије криминалитета .

 

2013, 159 стр.
ISBN 978–86–7020–164–4

проф. др Горан Б. Милошевић

Монографија Теорија и пракса финансијског права резултат је настојања да се сачини дело које ће моћи да се користи као извор стручних и научних информација за потребе пословне праксе и теоријских изучавања. Она може бити од користи свима који се у пословним и другим организацијама, професионално или због природе свог положаја, теоријски или практично баве проблемима из те области, али и свима заинтересованима који желе да сазнају више о јавним приходима, јавним расходима, буџету, фискалној политици и другим аспектима финансијског права.

 

2013, 359 стр.
ISBN 978–86–7020–196–5

тематски зборник радова

Овај тематски зборник радова је настао као резултат реализације два интерна научно-истраживачка пројекта на Криминалистичко-полицијској академији: пројекта „Транзиција и економски криминал“ и пројекта „Национална безбедност Републике Србије и безбедносне интеграције“. У зборнику су у две тематске целине изложени научни и стручни радови чланова истраживачких тимова наведених пројеката посвећених: економској, политичкој и социјалној трансформацији земаља Централне и Југоисточне Европе у претходној деценији, истраживању узрока и последица социјалне и економске кризе и јављању нових облика угрожавања економске и националне безбедности Републике Србије, методолошким и теоријским оквирима за истраживање савремених социјалних и економских криза у земљама у транзицији, јављању нових облика привредног и високотехнолошког криминала на националном и међународном плану, уочавању и разумевању савремених изазова и претњи националној безбедности Републике Србије, као и проблемима исцрпљивања природних ресурса и угрожавања животне средине.

 

2013, 183 стр.
ISBN 978–86–7020–256–6

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs