Едиција „AƩΦΑΛΕΙΑ“ ; књ. 9
проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић

Монографија Увод у студије безбедности је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности, и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност.


2016, 252 стр.
ISBN 978–86–7020–336–5

Зборник радова са XI међународне конференције,
Врњачка Бања, 13-16. април 2016.

Једанаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. У одабраним радовима на енглеском језику промовишу се најважнији међународни документи и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.


2016, 190 стр.
ISBN 978–86–7020–371–6

Drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
prof. dr Goran Ilić

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Криминалистичка медицина настало је због потребе да се првобитни текст измени и допуни најсавременијим сазнањима из те области. Тако је унето потпуно ново поглавље – Трансплантација органа и њене злоупотреба, које обрађује веома актуелну проблематику трговине органима, док су сва остала поглавља комплетирана најновијим литературним подацима и ауторовим искуствима из свакодневног рада на пољу судско-медицинских експертиза. С друге стране, основни принципи у изради претходног издања (у смислу његове свеобухватности, али и истовремено једноставности и разумљивости) у потпуности су задржани, што уџбеник препоручује не само студентима Криминалистичко-полицијске академије већ и ширем кругу читалаца.


2017, 250 стр.
ISBN 978–86–7020–373–0

Водећи се идејом да спој практичних и академских знања увек доводи до најбољих резултата, приручник је настао као резултат обуке припадника Пореске полиције под називом „Методе истрага у области порес¬ких кривичних дела“, коју је организовала Криминалистичко-полицијска академија уз финансијску подршку ГИЗ-а. Основни циљеви тренинга били су јачање пореских истраживачких капацитета, усавршавање различитих метода истрага и подизање капацитета одељења Пореске полиције. Приручник би требало да значајно допринесе оспособљености припадника Пореске полиције за ефикасну примену полицијских овлашћења у доказивању пореских кривичних дела. Поред практичних знања неопход¬них за свакодневни рад инспектора Пореске полиције, пружа и информације о активностима које Сектор пореске полиције предузима ради унапређења орга¬низације рада и проширења овлашћења када су у питању пореска кривична дела.


2017, 290 стр.
ISBN 978–86–7020–372–3

Professor Jovan P. Šetrajčić
Professor Stevo K. Jaćimovski
Professor Siniša M. Vučenović

Ова монографија обухвата неке од најважнијих резултата истраживања до којих су аутори дошли у последње две деценије, заједно са сарадницима окупљеним око истраживања физичких својстава нанодимензионих материјала условљених постојањем фонона.
Према својој структури и садржају, монографија се може сврстати у актуелну област физике кондензованог стања и нових материјала. Феномен фононског инжењеринга је изузетно важан, јер до данас није јасан механизам који доводи до појаве тако драстичне промене основних особина материјала када се направе као узорци наноскопских димензија. Аутори експлицитно представљају да су у питању неки облик, димензија узорка (с квантним феноменима на макроскопском нивоу), као и посебни гранични услови који владају на површинским слојевима.


2016, 111 стр.
ISBN 978–86–7020–370–9

проф. др Звонимир Ивановић
доц. др Валентина Баић

У овом уџбенику, поред основних садржаја који се тичу важећег законодавства (Законик о кривичном поступку, Закон о полицији и др.), презентована су и научна сазнања која налазе своју примену у предистражном поступку приликом прикупљања обавештења од персоналних извора. Искази прибављени од различитих категорија лица ‒ у својству осумњиченог или сведока, оштећеног односно жртве кривичног дела (деца, малолетници, старије особе, жене, особе специфичног понашања, тј. телесно оштећене особе, проститутке, психички ненормалне особе с лакшим и тежим менталним или карактерним поремећајима итд.), која су на различите начине повезана са извршеним или планираним кривичним делом, и у данашње време представљају незаобилазан део оперативног и доказног материјала. С друге стране, овим уџбеником аутори настоје да превладају идентификовану лошу праксу субјеката овлашћених за прибављање исказа у различитим фазама поступка, чији је основни узрок занемаривање адекватних психолошких али и криминалистичких знања, односно искључиво или претежно ослањање на искуство, које само по себи није довољно. Отуда и научна и практична оправданост и актуелност овог дела.


2016, 253 стр.
ISBN 978–86–7020–367–9

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Безбедносни менаџмент резултат је потребе Криминалистичко-полицијске академије за усклађивањем његовог садржаја са иновираним теоријским знањима, садржајем сродних предмета, најбољом менаџерском праксом и искуствима наставника у извођењу наставе из истоименог предмета. У односу на прво издање, текст овог издања уџбеника измењен је и допуњен у садржајном и структурном смислу. Прво поглавље под називом Организација и организационо окружење и друго поглавље под називом Менаџмент и менаџери, настали су променом назива и значајнијим сажимањем, иновирањем и реструктурирањем текста прва два поглавља првог издања уџбеника под називима Менаџмент, менаџери, организација и организационо окружење и Теоријски извори организације и менаџмента.Такође, седмо поглавље првог издања под називом Рад менаџера при извршавању посебних безбедносних задатака, замењено је у овом издању уџбеника претежно новим и значајно обимнијим седмим поглављем под називом Специјализоване дисциплине менаџмента.


2016, 432 стр.
ISBN 978–86–7020–368–6

Едиција Монографије; књ. 29
доц. др Далибор Кекић

Ова монографија је осмишљена тако да буде својеврсни показатељ екстремних услова у којима менаџери морају деловати, али и практични приручник менаџерима за доношење одлука у условима епидемијских ванредних ситуација. Настала је као резултат рада на интерном пројекту Криминалистичко-полицијске академије под називом „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“. У монографију се разматрају само инфективне и епидемије које се брзо и лако шире. Те епидемије заразних болести предста¬вљају безбедносни проблем који јавне службе, чија је претежна де¬латност успостављање, очување и унапређење безбедности грађана и јавних установа и институција, морају да узму у обзир и, колико је то могуће, наставе са својим редовним делатностима.


2016, 253 стр.
ISBN 978–86–7020–365–5

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Маринковић
доц. др Оливер Лајић

Неспорно је да динамика криминала захтева и динамику научне и стручне мисли која се на њега односи. У том контексту, треће, измењено и допуњено издање уџбеника Криминалистичка методика представља доказ чињенице да решења кривичног законодавства и криминалистике нису и не смеју бити коначна и непроменљива.
Уџбеник је у односу на своју претходну верзију допуњен са две нове теме – Криминалистичка методика откривања и доказивања насиља у породици (аутора Дарка Маринковића) и Криминалистичка методика откривања и доказивања високотехнолошког криминала (аутора Оливера Лајића). Поред тога, у њега су унете и многобројне допуне појединих наслова, уз значајне измене саме структуре излагања.


2016, 454 стр.
ISBN 978–86–7020–363–1

доц. др Никола Милашиновић
Биљана Котуревић

Разумевање света хемије постаје боље када се појмови и идеје спознају кроз експерименте и директним запажањима у лабораторији. Због тога је важно да студенти на курсевима хемије раде у лабораторији и учествују у извођењу експеримената који су повезани с теоријом коју савладавају у оквиру предмета Увод у хемију.
Практикум чини 13 вежби које практично покривају целокупно градиво опште хемије, прилагођено нивоу наставе и опреме на Криминалистичко-полицијској академији, као и градиво из области форензичке хемије која се с циљем анализе физичких доказа ослања на принципе и концепте хемије, односно на истраживање физичких и хемијских својстава супстанци. У уводном делу сваке вежбе посебно је назначена потреба да студент научи или обнови градиво, да се упозна са садржајем и основним принципима израде сваке експерименталне вежбе, као и да одговори на питања која се налазе на крају тог дела. Такође, студенту је омогућено да на адекватан начин сакупи и обради резултате након извођења експеримента.


2016, 243 стр.
ISBN 978–86–7020–362–4

проф. др Миленко Крећа
проф. др Тијана Шурлан

Уџбеник приказује систем међународног јавног права прилагођено студентима Основних академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији у Београду и пратећи циљ и функцију коју овај предмет има за њихово образовање и будући рад. Стога су неке области, које су заступљене у другим уџбеницима међународ¬ног јавног права у потпуности изостављене (нпр., међународно инвестиционо право), неке су дате сасвим сумарно (нпр., међународно уговорно право), док се у неким областима посебно подвлаче међуна¬родноправне норме које су од изразитог значаја за рад полиције (нпр., дипломатско-конзуларно право, међународна људска права, међуна¬родно хуманитарно право, међународно кривично право, међуна¬родне организације). Уџбеник презентира различита теоријска мишљења о неким питањима, што је веома подстицајно за критичко размишљање студената. Иако је реч о уџбенику, дакле пре свега о образовном а не о научном раду, поједина мишљења аутора свакако чине значајан допринос нашој доктрини међународног права.


2016, 357 стр.
ISBN 978–86–7020–364–8

 

 

 

проф. др Мирољуб Благојевић
проф. др Горан Вучковић
доц. др Ненад Коропановски
проф. др Миливој Допсај

Уџбеник се бави проблематиком усмереног нивоа обуке, који представља надоградњу основне обуке (СФО I) и чини неопходну спону ка ситуационој обуци (СФО III), а његов основни циљ је систематско разматрање метода и процеса оспособљавања студената Криминалистичко-полицијске академије у Београду за примену варијанти и комбинација техника СФО (блокови, ударци, бацања и полуге), као и метода и средстава опште и специфичне физичке припреме (базично-моторички статус, основе моторичког тренинга и контроле нивоа тренираности). Реализација постављеног циља заснована је на свеобухватном сагледавању потреба послова будућих официра полиције, с једне стране и законитостима посебног методолошког приступа у обуци студентске популације, с друге стране. Уџбеник може бити користан и за усавршавање у пословима физичко-техничког обезбеђења, као и у деловима војне обуке који се односе на усвајање и савладавање задатака из моторичког простора.

 

2016, 212 стр.
ISBN 978–86–7020–359–4

Vesna Anđelić Nikolendžić
Mirjana Stojov

Овај уџбеник је првенствено намењен студентима Криминалистичко-полицијске академије, али и свима онима који желе да стекну или усаврше знање енглеског језика генерално, а посебно језичког регистра полицијске, криминалистичке и правне струке. Прву већу целину чине лекције сврстане у четити категорије према тежини (Elementary, Intermediate, Advanced, Additional Reading). Оне су праћене одговарајућим вежбањима и практичним задацима. Корисници се овде упознају с читавим спектром жанрова ‒ од свакодневног, колоквијалног, преко публицистичког и књижевног до крајње формалног, административног, правног и академског. Другу велику целину чине граматичке партије комбиноване с неколико ширих тема везаних за језик, његово изучавање и практичну примену. Вехикуларни језик у граматичком делу је српски, а такав избор је условљен искључиво искуством у раду с групама мешовитих нивоа знања. Мали двосмерни речник стручних термина чини трећи део ове публикације, док је на самом крају преглед коришћене литературе и електронских извора.

 

2016, 328 стр.
ISBN 978–86–7020–360–0

тематски зборник радова I

Тематски зборник радова „Криминалитет у Србији и инструмен¬ти државне реакције“ садржи двадесет два рада и настао је у оквиру научноистра¬живачког пројекта који под истим називом реализује научноистра¬живачки тим Криминалистичко-полицијске академије у периоду 2015–2019. године. Предмет истраживања је широко постављен и обухвата различите аспекте с којих се феномен криминалитета може посматрати, почев од правних норми које санкционишу поједине облике криминалитета, преко уставноправних оквира за деловање државе, све до конкретних питања од чијег решавања зависи успешна и ефикасна државна реакција. Извори података су раније објављени научни радови, а посебно документи државних органа (службени акти, евиденције и др.) и службеници тих органа. Својим сазнањима, на нивоу дескрипције и систематизације, истраживања у оквиру овог зборника могу употпунити знање о феноменолошкој, етиолошкој и виктимолошкој димензији криминалитета.

 

2016, 465 стр.
ISBN 978–86–7020–361–7

зборник радова у три тома

Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел“, уз подршку Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, организовали су седми научно-стручни скуп с међународним учешћем „Европске интеграције: правда, слобода и безбедност“. Сва три тома зборника садрже 84 рада, чији су аутори еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, информатике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби из Белгије, Босне и Херцеговине, Мађарске, Македоније, Немачке, Румуније, Русије, Украјине, Хрватске, Црне Горе и Србије. Зборник представља добру теоријску основу како за свестрано сагледавање тзв. европског права тако и за истраживања, емпиријска и теоријска, која тек треба да уследе на српском путу ка Европској унији.

Преузми Volume I (6 Mb)
Преузми Volume II (6 Mb)
Преузми Volume III (6 Mb)

2016, 494, 490, 510 стр.
ISBN 978-86-7020-353-2 (Т. 1); ISBN 978-86-7020-354-9 (Т. 2); ISBN 978-86-7020-355-6 (Т. 3)

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs