друго, измењено и допуњено издање
проф. др Милан Милошевић
доц. др Тања Kесић
проф. др Александар Бошковић

Уџбеник је резултат дугогодишњег праћења науке и праксе кривичног поступка и активног суделовања у њима. Настао је на основу одредаба Законика о кривичном поступку, Закона о полицији, Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других, посебно тешких кривичних дела и других законских и подзаконских прописа Републике Србије, с циљем да читаоцима приближи појмове, решења и правне институте значајне, пре свега, за практично поступање полицијских службеника и других овлашћених службених лица. Најзад, организација и надлежност полиције у предистражној и истражној фази редовног кривичног поступка, као и у неким посебним и помоћним кривичним поступцима, приказане су према прописима који се у овом тренутку ефективно примењују на територији Републике Србије изван подручја Косова и Метохије. Реч је о одредбама Законика о кривичном поступку Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14), као основног правног акта, али и о одредбама других, посебних прописа који уређују положај и улогу полиције, пре свега, у претходном кривичном поступку. Поред позитивноправног приступа у уџбенику су посебно наглашена решења из упоредног права.

 

2016, 232 стр.
ISBN 978–86–7020–349–5

приручник за обуку

Приручник представља део наставне литературе за потребе полазника Стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања на Криминалистичко-полицијској академији у Београду. У складу са Законом о приватном обезбеђењу (Службени гласник РС, број 104/13), Академија је решењем Министарства унутрашњих послова број 106/2 од 19. марта 2015. године овлашћена за организовање стручних обука за: 1) обављање послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у области приватног обезбеђења (О1), 2) обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана (О2) и 3) обављање послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите (О3). Приликом израде Приручника, аутори су уважили Програм стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења, научне и стручне радове о наведеној теми, ставове потенцијалних корисника, као и ставове рецензента.

 

2016, 171 стр.
ISBN 978–86–7020–347–1

доц. др Ивана Бјеловук

У практикуму су изложене неке од метода криминалистичке технике за идентифика-цију извршилаца кривичних дела, регистрацију објеката, вођење криминалистичких збирки и вршење увиђаја – проналажење, фиксирање и тумачење трагова и одабир компаративног материјала за вештачење, које су погодне за извођење у лабораторијским условима. Циљ Практикума је да студенти стекну одређен ниво самопоуздања неопходног за реализацију практичних задатака, као и да касније могу да примене стечена знања у реализацији реалних криминалистичко-техничких послова. Свака вежба започиње уводним делом у којем су описани значај, могућности и начин употребе тих знања у криминалистици, а након њега следе задаци које студент треба да обави током вежбе.

 

2016, 149 стр.
ISBN 978–86–7020–344–0


Зборник радова с XI међународне конференције, Врњачка бања, 13-16.04.2016.

Једанаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. Преко шездесет радова објављених у две књиге зборника промовишу најважније међународне документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2016, 324, 322 стр.
ISBN 978–86–7020–345–7 (Књ. 1); ISBN 978–86–7020–346–4 (Књ. 2)

Зборник радова са X међународне конференције,
Крагујевац, 22-25.04.2015.

Међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ постала је најзначајнији и најбоље посећен научни скуп у региону који третира проблематику безбедности саобраћаја. Традиционално, на овом скупу су представљени најважнији међународни документи и најважнија научна сазнања која могу бити од користи локалним заједницама у региону. Такође су представљене најважније студије и пројекти који су урађени у локалним заједницама у Србији. Научно-образовне установе у Србији, а посебно Саобраћајни факултет у Београду, Факултет техничких наука у Новом Саду и Криминалистичко-полицијска академија у Београду, у претходном периоду су организовале веома обиман и квалитетан трансфер најновијих знања и најбоље праксе у области безбедности саобраћаја. По томе су постале препознате не само у региону већ и у Европи.

 

2016, 164 стр.
ISBN 978–86–7020–342–6

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Бобан Милојковић
проф. др Слободан Миладиновић

Иновирани и допуњени наставни материјал Практикума свеобухватно обрађује наставне теме које се односе на решавање топографских задатака с картом и другим савременим геотопографским материјалима, уређајима и системима за оријентацију (позиционирање) у функцији припреме и извршавања различитих полицијских акција и интервенција, нарочито у сложеним безбедносним условима. Поред тога, Практикум садржи исечке сврсисходних аналогних и дигиталних карата, планова и фотографија у боји, на којима студенти могу самостално да вежбају и припремају испит. Сваки исечак топографске карте поседује УТМ координатну мрежу која омогућава рад са ГПС уређајем и ствара услове за компатибилан рад у националним и међународним оквирима. У прва четири дела Практикума, тачно решење задатка омогућава решавање следећег. Усвајањем потребних знања о основним својствима носиоца информација о геопростору и стицањем одговарајућих вештина у картометријским радњама, на основу вежбања, стичу се услови за сигуран и брз рад са геотопографским материјалима, савременим уређајима и системима за позиционирање и оријентацију, процену геопростора и анализу ризика од елементарних непогода и техничко-технолошких опасности, као и израду графичких службених докумената полиције.

 

2016, 142 стр.
ISBN 978–86–7020–343–3

треће, измењено и допуњено издање
Слободан Милетић
проф. др Сретен Југовић

Уџбеник Право унутрашњих послова бави се најважнијим питањима организације, делатности (послова и овлашћења) и контроле полиције и служби безбедности, која су уређена важећим прописима Републике Србије. Полазиште при обради ових питања су национални и међународни стандарди који се односе на полицију и службе безбедности и, када је то значајно за објашњење појединих института, решења из упоредног права. У овом, трећем издању уџбеника обрађују се неке нове области - приватно обезбеђење, детективска делатност, тајност података, које су у међувремену уређене прописима из области унутрашњих послова (чији број је нарастао на преко 200 формалних извора). Поред тога, најзначајнији општи принципи права унутрашњих послова, као и најзначајнији конкретни институти, сада су још више теоријски осветљени. Материја је усклађена с важећим прописима из области унутрашњих послова на дан 20. октобра 2015. године. То је подразумевало објашњења и егзегезу нових позитивноправних решења која се протежу готово кроз целу књигу - дакле, нове садржаје које ово издање обухвата.

 

2016, 424 стр.
ISBN 978–86–7020–341–9

проф. др Обрад Стевановић

Монографија Кумановски споразум представља резултат истраживања преговора вођених између представника влада Савезне Републике Југославије и Републике Србије (с једне стране) и Међународних безбедносних снага – КФОР под окриљем Уједињених нација (с друге стране) и Војнотехничког споразума (познатијег под називом Кумановски споразум). У остварењу тако постављеног циља, аутор се суочио с многобројним проблемима, али је настојао да резултати реализованог истраживања не буду засновани само на његовој личној перцепцији истраживане стварности, већ на методолошки исправно спроведеном научном поступку, који је укључивао и напоре свесног дистанцирања од појавног и интересног, ради што већег приближавања суштинском и објективно постојећем у тој стварности. Резултати истраживања презентовани у монографији представљају и његов скромни допринос потврђивању и оснаживању истине, коју би многи желели или да промене или да забораве. Они, такође, представљају допринос отклањању површних утисака и заблуда о суштинском значају, карактеристикама, резултатима и дометима кумановских преговора као, несумњиво, историјског догађаја и Војнотехничког споразума као неспорног историјског међународноправног документа.

 

2015, 345 стр.
ISBN 978–86–7020–338–9

Едиција „Монографије“ ; књ. 27
доц. др Иван Т. Лазаревић
проф. др Радован В. Радовановић

Монографија Тероризам оружјем за масовно уништавање у одређеном обиму обрађује једну од најтежих претњи савременом човечанству – тероризам средствима из арсена-ла oружјa за масовно уништавање или тероризам нуклеарно-радио¬лошко-хемијско-биолошким средствима.. У уводном делу је дата ретроспектива догађаја из најближе прошлости у којима су терористичким активностима употребљена средства из арсенала оружја за масовно уништавање, затим неке од важећих дефиниција тероризма с аспекта теорије и међународног права, као и приказ најзначајнијих међународних норми за контролу средстава из арсенала оружја за масовно уништавање. Док се у првом делу описују могућности употребе хемијског оружја, токсичних хемикалија и других токсичних индустријских хемикалија у потенцијалним терористичким дејствима, у другом делу су описане могућности употребе нуклеарног и радиолошког оружја и извора јонизујућих зрачења у потенцијалним терористичким дејствима, а у трећем могућности употребе биолошког оружја и осталих биолошких агенса у потенцијалним терористичким дејствима. Четврти део садржи кратку анализу појединих функција у превентивним мерама за спречавање терористичких дејстава оружјем за масовно уништавање, док је пети део посвећен појму еколошког тероризма.

 

2015, 177 стр.
ISBN 978–86–7020–339–6

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Радован В. Радовановић

Четврто, измењено и допуњено издање уџбеника Техничка средства полиције намењено је студентима Криминалистичко-полицијске акаде¬мије у Београду, али могу да га користе и студенти других факултета и ви¬соких школа, на којима се у одређеном обиму изучава ова проблематика. Такође је од значаја за употребу у одговарајућим структурама полиције, односно Министарства унутрашњих послова. Уџбеник садржи петнаест поглавља, распоређених према функционалним целинама, формираним на основу дидактичко-методичких принципа. Прва четири поглавља обухватају увод у науку о оружју, приказ експлозивних материја, основе балистике и нешто детаљнији опис наоружања полиције. У поглављима пет до осам дат је приказ средстава за противтерористичку заштиту, хемијских средстава, средстава за заштиту од пожара и спасавање и специјалних возила полиције (возила, пловила и летелице). У деветом поглављу су представљена средства за техничко обезбеђење објеката и рестриктивних простора. Десето поглавље је посвећено савременим електронским средствима и системима у организацији и пословима полиције. Детаљније су обрађена оптоелектронска и радарска средства, затим системи за глобално позиционирање, системи за аутоматско лоцирање и праћење возила, средства надзора у комуникацијама и телекомуникациони системи. Такође су детаљно обрађени преносни системи у функционалном телекомуникационом систему органа унутрашњих послова, као и хемијски извори струје за напајање савремених електронских уређаја и система. У поглављима једанаест до петнаест представљена су лична заштитна средства, лична средства принуде, униформа и лична опрема полицијских службеника, техничка средства која се примењују у форензици, као и средства за принудно заустављање возила.

 

2015, 392 стр.
ISBN 978–86–7020–340–2

Едиција Монографије; књ. 26
проф. др Горан Бошковић
проф. др Дарко Маринковић
доц. др Оливер Лајић

Финансијске истраге су кључни елемент стратегије сузбијања организованог, али и свих других облика имовински мотивисаног криминала. Монографија Финансијске истраге организованог криминала је, ако не први рад, свакако међу првим радовима на нашим просторима који детаљније анализира тематику за коју се с пуно права може рећи да је кључни, кровни елемент стратегије сузбијања имовинског криминала. У раду су пажљиво избалансирани теоријски ставови, подаци и процене стручних служби и агенција, као и позитивноправна решења проблематике организованог криминала, илегалних тржишта, незаконитих прихода и финансијских истрага у вези с њима, како би се теоријски и практично допринело разумевању феномена криминалних прихода, њиховом лоцирању и одузимању.

 

2015, 213 стр.
ISBN 978–86–7020–337–2

доц. др Бранкица Поповић
проф. др Драган Ранђеловић

Уџбеник Полицијска информатика је по својој садржини прилагођен наставном плану и програму предмета Полицијска информатика, који се изучава на трећој години основних академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији. Садржај је подељен у пет тематских целина у којима се уводе основни концепти податка, информација и информационог система, објашњавају начини управљања подацима, основни концепти телекомуникација и мрежа, обрађује изузетно актуелна проблематика информационе безбедности и, коначно, детаљно објашњава историјат увођења информационих технологија и аутоматизованих информационих система у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Размотрени су и конкретни примери апликација заснованих на модерним технологијама које се користе у Министарству.

 

2015, 262 стр.
ISBN 978–86–7020–334–1

Едиција Монографије; књ. 25
доц. др Зорица Вукашиновић Радојичић

Монографија Правна питања службеничких односа бави се научном ана¬лизом правне природе и значаја службеничких односа као једним од најважнијих подручја управног права и јавне управе, чиме се доприноси извођењу општих закључака о раду управних система и указује на савремене тенденције развоја управе. По карактеру веома сложени и променљиви, службенички односи имају значајну улогу у контексту управних система и култура у европском и међународном оквиру. На њихову садржину и правну природу утичу промене у схватању упра¬ве, јавног интереса, окружења, људских права и етике. Имајући у виду потребну кохерентност функционисања јавне управе у целини, монографијом се указује на специфичности у појединим областима рада управе (полицији) и на основе правне уређености локалног службеничког система.

 

2015, 242 стр.
ISBN 978–86–7020–335–8

проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић

Монографија Увод у студије безбедности је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности, и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност.

 

2015, 252 стр.
ISBN 978–86–7020–336–5

књ. 6
Зборник радова

Ова књига представља шести зборник радова националног значаја и осму публикацији у едицији ΑΣΦΑΛΕΙΑ, у оквиру које наставници, сарадници и истраживачи Криминалистичко-полицијске академије у Београду објављују резултате научноистраживачког пројекта под називом „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграцијa“. Реч је о последњој истраживачкој години реализовања овог пројекта, који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под бројем ОИ 179045. Кроз 19 радова у зборнику научној и стручној јавности саопштени су резулати које су истраживачи остварили и промовисани напори Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства унутрашњих послова и Криминалистичко-полицијске академије ка унапређивању спрске научне мисли, као и безбедносне културе грађана и јавних службеника, и ка подстицању полицијске и криминалистичко-безбедносне праксе.

 

2015, 426 стр.
ISBN 978–86–7020–333–4

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs