Мастер академске студије - Форензичко инжењерство

Сви студијски програми на основним, студијама другог и трећег степена који се изводе на Универзитету су акредитовани у складу са Законом о високом образовању од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

Mастер студијски програм Форензичко инжењерство омогућује полазницима да обогате своје да обогате своје претходно стечено знање и искуство научним методама и знањем које се може применити на радним местима руковођења техничко-технолошким пројектима и криминалистичко-форензичким идентификацијама, како у лабораторијама тако и при обради места криминалног догађаја. Мастер инжењер технологије се може укључити и у образовни процес и научно-истраживачки рад високошколских и научно-истраживачких установа где су стечена знања овог профила неопходна.

Савремени трендови и сазнања као и најновија професионална, научна и стручна кретања у пољу форензичког инжењерства у свету утицали су на креирање студијског програма. Посебна пажња је усмерена на праћење савремених научних достигнућа у области техничко-технолошких наука, увођењем специјализованих предмета, у оквиру којих се студентима кроз наставу презентују најновије технолошке методе које се користе за идентификације особа и материјала (непосредни лабораторијски приступи у научним институцијама).

Право уписа на студијски програм мастер академских студија форензичког инжењерства имају кандидати који су завршили факултете из области техничко-технолошког поља, природно-математичког поља, поља медицинских наука, као и области криминалистика, безбедност, правне науке, економске науке и специјална едукација и рехабилитација. Кандидати који полажу пријемни испит бирају да полажу три од понуђених шест испита из: математике, физике, хемије, биологије, физичке хемије и основа форензике. Студије трају једну годину (два семестра), чиме се остварује 60 ЕСПБ.


Студијски програм
 обезбеђује студентима стицање вештина и знања из различитих научних дисциплина као што су савремене технике за идентификацију материјала, материјали специјалне намене, техничко-технолошко инжењерство, хемијско инжењерство, електрохемијско инжењерство, биохемијско инжењерство, а пружа им и основе за наставак даљег усавршавања тј. уписа на докторске студије.

Завршетком ових студија
 стиче се академски назив МАСТЕР ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ. Студенти су оспособљени да, самостално примењују методе фундаменталних и примењених наука за карактеризације материјала и идентификације особа, предмета и трагова; познају технолошке поступке неопходне за идентификацију материјала; процењују могућности примене техничко-технолошких поступака за добијање поузданих доказа; комуникационе и социјалне способности потребне за рад у инжењерском тиму и вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатака, начина решавања и резултата рада.

План и програм студијског програма можете погледати
Конкурс за упис на студије другог степена шк. 2020/21
Погледајте списак литературе и испитна питања

Списак предмета на мастер студијама:

Изборни предмети

 1. Техничко-технолошко инжењерство

  Студенти стучу потребна знања о појединим гранама техничко-технолошког инжењерства и методама, као што су улога инжењера појединих техничко-технолошких дисциплина у расветљавању криминалних догађаја (технологија, грађевинарство, машинство, електротехника, саобраћај, заштита од пожара), физичка и хемијска својства материјала (метали, неметали, композитни материјали, полимерни материјали, гума, керамика ...), структурни недостаци материјала, специјалне технике технолошког инжењерства за детекцију материјала у технолошком инжењерству. Након курса биће оспособљени да примењују технолошке методе идентификације материјала на основу механичких, хемијских и термодинамичких карактеристика.

 2. Хемијско инжењерство

  Улога хемијских инжењера се огледа у способности решавања проблема из праксе од значаја за област хемијског инжењерства, а који су у вези са билансом масе и енергије. У оквиру курса студенти ће се упознати са теоријским и практичним феноменима транспорта. Предмет покрива процесе дијаграма тока код стационарних и нестационарних (вишефазних) процеса. Равнотежа фаза и улога дифузије су такође обрађени у делу курса. Посебан део курса обухвата основе хемијског инжењерства и дизајна индустријских реактора. У делу курса биће речи о законима брзине, кинетици и механизмима реакција у хомогеним и хетерогеним системима, вишестепеним реакцијама, ефектима топлоте, биореакторима, итд.

 3. Савремене технике за идентификацију материјала

  Током курса студенти ће се упознати са непроменљивим карактеристикама материјала (оптичке, хемијске, термичке и радиоактивне карактеристике материјала) и савременим идентификационим техникама (микроскопи, спектроскопски уређаји за радиолошке контроле и одговарајући софтвери). Студент стиче знања о непроменљивим особинама материјала и упознаје са савременим методима и софтверским алатима за идентификацију материјала.

 4. Инструменталне анализе у форензичким наукама

  Савремене инструменталне методе чине темељ модерне форензике. У оквиру курса, студенти ће се упознати са основним принципима функционисања напредних инструмената који се данас користе у престижним форезичарским лабораторијама. Стечена знања биће стављена на проверу решавањем симулације случаја.

 5. Експертиза у форензичком инжењерству

  Како се различите инжењерске експертизе врше за потребе суда, кроз овај предмет студенти се упознају са појмом, правним основом и неопходним предусловима за реализацију појединих експертиза. У том смислу биће у прилици да се упознају са потребном опремом и процедурама лабораторијских испитивања и компетенцијама вештака потребним за израду вештачења односно анализе у форензичкој лабораторији. Студенти ће моћи и самостално да израде документацију појединих врста експертиза које се раде у форензичким лабораторијама (балистичке експертизе, експертизе пожара и разних врста експлозија и др.).
 6. Одабрана поглавља у саобраћајном инжењерству

  Стицање  знања из саобраћајног инжењерства  која омогућавају  разумевање основних релација у управљању саобраћајем, метода истраживања, релације управљања и планирања саобраћаја, саобраћајно-техничког вештачења, решавање проблема загушења на мрежи, примене ИТС-а, моделирање управљачких решења. Студент се оспособљава: за самостална истраживања,  анализе и симулације саобраћајних токова која су неопходан базни алат у свим сегментима саобраћајног инжењерства и савременог концепта управљања и планирања саобраћајним токовима; да обавља самостална истраживања; да анализира основне параметре саобраћајног тока; да кроз симулационе моделе истражују параметре саобраћајног тока неопходне за управљање и планирање  саобраћаја; примењују основне динамичке микроскопске  и макроскопске математичке моделе; добије поуздане - најактуелније теоријске основе  за стручни и истраживачки рад у областима саобраћајног инжењерства.

 7. Виши курс форензичке генетике

  У овом напредном курсу, продубићемо знања о ДНК профилисању и обрадити најновија достигнућа у области форензичке анализе ДНК молекула, као и приступе у повоју. Вредност овог предмета је управо у чињеници да сједињује најразличитије аспекте савремене форензичке генетике – од тога како нам РНК може помоћи да разликујемо менструалну од крви из системске циркулације на месту догађаја до потенцијалне улоге ДНК у генерисању модерног фото-робота. Дискутоваћемо о темама које изазивају контроверзе у научним круговима и анализирати етичке, правне и друштвене последице примене најновијих молекуларно-генетичких приступа у форензичкој и криминалистичкој пракси.

 8. Биотехнологија

  У овом курсу ће се обрађивати фундаментални научни принципи и методе (молекуларне биологије, микробиологије, хемије, биохемије, физике, инжењерства, биоинформатике) на којима је заснована биотехнологија, као и бројне области примене биотехнологије. Нарочит фокус биће на биотехнологији животне средине (загађење вода, биосензори, (био)ремедијација земљишта) и биотехнологији у индустрији хране (ГМО). Студенти ће се такође упознати са регулативним, законодавним, етичким и предузетничким аспектима ове области. Важан аспект како теоријске, тако и практичне наставе чиниће форезнички значај теме која се изучава.
 9. Електрохемијско инжењерство

  Електрохемијско инжењерство омогућава студенту да овлада техничко-технолошким аспектима електрохемијске производње и да упозна основне принципе оптимизације електохемијских производних поступака. Такође, студент се оспособљава за истраживачки научно-стручни рад и за вођење и унапређивање електрохемијских технологија уз уважавање економских и еколошких захтева.

 10. Напредни системи за биометријску идентификацију

  Један од главних задатака током разрешавања и превенције криминалних догађаја је идентификација особа-актера у овим догађајима. У овом напредном курсу о аутоматским методама идентификације и аутентификације особа помоћу њихових биолошких карактеристика, обрађују се концепти аутентификације у информационим технологијама, као и аутентификације корисника (системи засновани на знању, системи засновани на поседовању и биометријски системи). Детаљно се обрађују технички аспекти биометријских система, њихове апликације, велики број биометријских карактеристика, развој нових особина за идентификацију, као и њихова имплементација и примењивост. Предметом је обухваћена и мултимодална биометрика, са фокусом на интеграцијске аспекте. Дискутује се о евалуацијама, поузданости и преварљивости биометријских система, као и о аспектима приватности. Кроз практичну наставу студенти се упознају са конкретним биометријским системима реализованим у МУП-у РС, као и са доступним комерцијалним системима.

 11. Токсиколошка хемија

  Познато је да је илегално тржиште психоактивних супстанци (ПАС) један од водећих изазова на светском нивоу. Спречавањем производње, продаје и тровине ПАС баве се многе државне организације, али почетак сваке успешне борбе темељи се на разумевању природе проблема. Овај курс има за циљ разумевање основних физичкохемијских својстава психоактивних супстанци, путева уношења у организам човека и њихове биотрансформације. Деловање на централни нервни систем, токсичне и леталне дозе, навикавање и зависност, неке су од најважнијих тема које ће бити обрађене са аспекта научних доказа и статистичких података на овом курсу. Актуелни подаци, не само европског, већ и светског тржишта, указују на сложену игру између потражње и понуде ПАС у различитим контекстима, тимским радом и дискусијама покушаћемо да одгонетнемо зашто.

 12. Поузданост техничких система

  Улога инжењера са аспекта форензике се огледа у способности решавања проблема из праксе од значаја за ову област, а који су у вези са поступцима одређивања поузданости техничких система.Основа овог курса представља стицање знања уочавања концепције, технологије и дијагностике техничких система.Примена и адекватно поуздано функционисање техничких система у садашњем и будућем времена је од изузетног значаја.Сигурно функционисање техничких система у медицини, исправност дијагностичких уређаја,сигурно функционисање електрана, термо-електрана, гасовода, топлотних постројења, путничких аутомобила.Како и на који начин применом техничких метода извршити идентификацију отказа који је створио хаваријске догађаје, у којима је настала штета, смртност.Ко је и којим поступцима допринео таквом стању?

 13. Судско-медицинска вештачења

  Студенти стичу знања о принципима и методама које се примењују у области судско-медицинских експертиза и одређене вештине њихове примене. Програм обухвата изабрана поглавља из области судско-медицинских вештачења која артикулишу резултате више области форензичког инжењерства:  биомедицинског инжењерства, генетичког инжењерства, хемијско-биолошко-радиолошко-нуклеарних оружја, екотоксикологије, биотехнологије и која би била применљива у форензичкој пракси. Услов за стицање ових вештина је савладавање основних постулата екпертизе - форме, вредности, степена, организације, извођења, предмета судско-медицинских вештачења. Посебно, оштећења здравља и уништење живота, као најзначајнији ефекат негативних утицаја појединих сегмената наведених области форензичког инжењерства подразумевају и упознавање студената са најзначајнијим принципима танатологије, трауматологије, утврђивања узрока смрти и оштећења здравља, егзогених агенаса телесних оштећења, токсикологије итд.

 14. Форензичка анализа докумената

  Анализа докумената укључује бројна подручја форензичке истраге. То је поље које захтева године праксе и рада са искусним испитивачем. У оквиру курса студенти ће се упознати са природом и проблемима испитивања докумената, њиховом класификацијом, основним методама потребним за форензичко испитивање и анализу докумената, као и са техникама за откривање промена, техникама брисања, уништавања и варијација састава колораната (боја или мастила). Такође, део курса чине теме које покривају утврђивање (релативне) старости докумената. Значајан део чине и теме у вези са идентификацијом типа колоранта и машине или типа штампача коришћеног за наношење колоранта и производњу докумената, као и теме које покривају преглед фалсификованих новчаница, пасоша, виза и печата.

 15. Форензичка обрада места догађаја

  Стицање практичног знања за имплементацију система мера и радњи којима се у склaду са законским и криминалистичким правилима, уз употребу адекватних научних, стручних и искуствених метода и средстава обезбеђуjе‚ утврђује и документуjе стање на месту кривичног догађаја, и тиме непосредно утврђују одговори на тзв. златна питања криминалистике, односно прикупља доказни материјал и формира чињенична подлога која ће то омогућити. - разноврсне и комплексне активности (ангажовање већег броја различитих надлежних субјеката). Упознавање и примена базичног протокола криминалистичке обраде лица места • континуирано предузимање следећих активности: обезбеђења места догађаја, прикупљања обавештења на месту догађаја и вршење увиђаја.(фазе протокола криминалистичке обраде) - тражити, уочити, означити, анализирати, тумачити, заштитити од промена, нестанка, оштећења или контаминације и сачувати предмете и трагове за које је јасно, или се претпоставља, да су докази – утврдити начин и средства извршења КД и природа и тежина последице – евидентирати методе и средства употребљена у току проналажења, изазивања и фиксирања доказа, односно подаци о прикупљеним доказима – сачинити увиђајна документација.

 16. Кривичноправни систем Републике Србије

  Упознавање са основама кривично правног система у Републици Србији, а  пре свега давање одговора на најзначајнија питања из  области кривичног и кривичног процесног права – када постоји кривично дело, ко  може бити учинилац кривичног дела, питање кривичне одговорности и  кривичних санкција које се могу изрећи учиниоцу кривичног дела, како се покреће кривични поступак, ко су овлашћена лица за покретање  кривичног поступка, каква је позиција и улога обичног грађанина у  покретању кривичног поступка, положај и улога полиције приликом вођења кривичног поступка с посебним освртом на улогу форензичара приликом вођења кривичне истраге, изрицање правоснажних судских одлука, као и  питања која се односе на извршење изречених кривичних санкција.

 17. Форензичка ботаника и зоологија

  Форензичари се често сусрећу са траговима биљног и животињског порекла на месту криминалног догађаја. Због спознаје њиховог значаја у повезивању починиоца са кривичним догађајем, развијене су бројне методе за њихову компарацију и идентификацију. Током овог курса студенти се, кроз теоријски и практичан рад, оспособљавају да прикупљају и анализирају трагове, обраде добијене податке, донесу закључке и извештавају о резултатима истраживања.

 18. Управљање квалитетом у форензичким наукама

  Примена система квалитета у обради материјалног доказа почев од самог места догађаја до анализе у форензичкој лабораторији је веома важна, јер је у тесној вези са његовим кредибилитетом и прихватањем од стране суда. Да би материјални доказ уопште могао да буде валидан на суду, сем законитог поступања, морају бити задовољени одређени стандарди, чиме се у међународним оквирима постиже признавање поузданости резултата обраде трагова на месту догађаја и у акредитованој форензичкој лабораторији. Комплетан рад форензичара на месту догађаја и у лабораторији може бити узалудан уколико није, на адекватан начин, управљано системом квалитета, што за последицу може имати неприхватање доказног материјала од стране суда.

 19. Контрола загађења животне средине

  Стицање основних знања за праћење стања животне средине, препознавање загађивача и савремених облика загађења животне средине коришћењем стандардних процедура и поступака.

 20. Математичка обрада експерименталних података

  Упознавање са савременим теоријама и алатима, односно софтверским пакетима за обраду експерименталних података.