Мастер академске студије - Информатика и рачунарство

Сви студијски програми на основним, студијама другог и трећег степена који се изводе на Универзитету су акредитовани у складу са Законом о високом образовању од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

Развојем интернет технологија и wеб сервиса долази и до све веће злоупотребе како интернета тако и рачунара ради стицања против правне имовинске користи или чак да би се неком напакостило без икаквог посебног разлога. Сајбер криминал постаје све већа претња како за државне институције тако и за бројна приватна предузећа.

Мастер студије – Информатика и рачунарство обезбеђују проширивање знања стечених на основним академским студијама (информационих технологија или безбедносно/полицијских наука) и стицање компетенција за обављање специфичних дужности у случајевима злоупотребе ИКТ система и управљања компјутерским инцидентом.

Право уписа на студијски програм мастер академских студија информатике и рачунарства имају кандидати који су завршили факултете из техничко-технолошког поља, природно математичког поља, као и области криминалистике, безбедности, правних и економских наука.

Пријемни испит се састоји из три од понуђених шест предмета: Дискретна математика, Архитектуре рачунара, Безбедност података, Основи телекомуникација, Рачунарске мреже и Оперативни системи.

Студије трају једну годину или два семестра, чиме се остварује 60 ЕСПБ. Након успешног завршетка стиче се звање мастер информатичар. Тиме се стичу неопходни услови за стручно усавршавање у области борбе против високотехнолошког криминала.

Студијски програм развијен је у оквиру четири основне области: софтверског инжењерства којим се обезбеђује апликација обраде, рачунарских комуникација - хардверско-софтверске платформе за неопходну размену података, сигурности података која укључује савремене биометријске методе аутентификације и неопходним елементима дигиталне форензике и криминалистичке науке које омогућавају средства и методе за прикупљање, анализу и чување трагова и предмета – доказа са подацима.

Завршетком ових студија стиче се академски назив МАСТЕР ИНФОРМАТИЧАР. Студенти се оспособљавању за адекватно коришћење аутоматских идентификационих система, избор квалитетних узорака и ажурирање база података; идентификација особа на основу непроменљивих биолошких карактеристика људског организма – биометрије; коришћење софтверских (open source и комерцијалних) решења, њихове инграције у анализи, обради виртуелног окружења, проналажењу софтверских и хардверских реликата и трагова извршења кривичног дела као и препознавању испољених облика и форми високотехнолошког криминала; адекватан ниво практичне примене одговарајућих метода у систему националне безбедности и њихову компарацију са земљама у окружењу.

План и програм студијског програма можете погледати
Конкурс за упис на студије другог степена шк. 2019/20
Погледајте списак литературе и испитна питања

Списак предмета на мастер студијама:

Обавезни предмети

 1. Статистички методи и методи одлучивања

  Упознавање са основним методама уни и мултиваријационе статистичке анализе и операционих истраживања и оспособљанање за примену тих метода у решавању проблема из праксе.
 2. Дигитална форензика

  Циљ предмета је да омогући студенту знања да анализира и документује ситуацију на дигиталном систему на коме је извршен упад и коме је нанешена штета, са циљем да се обезбеде валидни докази.
 3. Софтверско инжењерство

  Упознавање са савременим софтверским инжењерством, теоријом и практичним поступцима у процесу развоја софтвера у свим фазама његовог животног циклуса.
 4. Дигитални телекомуникациони системи

  Овладавање основним знањима неопходним за познавање и коришћење савремених дигиталних телекомуникационих техника.

Изборни предмети

 1. Напредне архитектуре

  Упознавање са RISC и CISC процесорима и паралелним архитектурама рачунара.
 2. Напредни оперативни системи

  Упознавање са концептом оперативних система са посебним освртом на напредне технике дигитална форензика рачунарског система у MS Windows и Linux oкружењу.
 3. Детекција напада на мрежи

  Циљ овог предмета је да пружи детаљан приказ науке и принципа детекције напада на мрежу. Предмет обухвата методологије, технике и алате за праћење догађаја у рачунарском систему или мрежи, са циљем спречавања и откривања нежељених процесних активности, као и опоравка од злонамерног понашања усмереног ка рачунарској мрежи.
 4. Антихакерски алати

  Упознавање са сигурносним проблемима у мрежном окружењу уз анализу различитих механизама напада као и одговарајућих заштитних решења.
 5. АФИС и ФИИС

  Упознавање са концептом и применом аутоматских биометријских система за препознавање заснованих на слици отиска прста (AFIS- Automated Fingerprint Identification System ) или лица (FIIS- Face Image Identification System).
 6. Напредни системи за биометријску идентификацију

  Упознавање са напредним концептима у области примене биометријских система за идентификацију.
 
Студирај НА ПРАВОМ МЕСТУ И ОСПОСОБИ СЕБЕ
ДА И ТИ БУДЕШ део тима за борбу против сајбер-криминала!

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs