ЗАТВОРЕН! Конкурс за попуну упражњених места за упис студената у прву годину основних студија у школској 20/21. години

 

КРИМИНАЛИСТИЧКО – ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

у Београду, Улица цара Душана бр. 196

тел. 3107-218, 3107-129, 3107-104

www.kpu.edu.rs

о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЕСТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Број слободних места на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, у школској 2020/2021. години, за упис на студијски програм:

I Основне академске студије Форензичко инжењерство
•    2 студента који се финансирају из буџета
Завршетком академских студија Форензичко инжењерство студент стиче стручни назив дипломирани инжењер технологије.


Услови конкурса

Општи услови

Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије са завршеном средњом стручном спремом стеченом у школи четворогодишњег трајањa.

Посебни услови

Поред општих услова конкурса, сви кандидати морају испуњавати и законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарство унутрашњих послова; да имају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије у моменту пријављивања на конкурс, као и да испуњавају услове у погледу здравственог стања, психолошких способности и испита провере склоности и способности.

Кандидати који конкуришу на студијски програм Форензичко инжењерство морају испунити:

  • опште услове у погледу здравственог стања.

Сви кандидати здравствени преглед, утврђивање морфолошког статуса, као и психолошких способности обављају у Заводу за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска број 9. Кандидати приступају прегледу према редоследу пријављивања, на основу упута који се издаје на Криминалистичко-полицијском универзитету.

Ради утврђивања испуњености услова у погледу здравственог стања, кандидати су обавезни да се подвргну: лекарском прегледу, тесту психолошких способности и тесту на употребу психоактивних супстанци. Неприхватање било ког од наведених прегледа подразумева да је кандидат одустао од пријаве на конкурс. Трошкови прегледа износе 7.000,00 динара (за лекарски преглед, тест психолошких способности и тест на употребу психоактивних супстанци). Наведени износ, са назнаком сврхе уплате, уплаћују се на рачун број: 840-348667-78; прималац: Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Београд. Трошкове здравственог прегледа сносе кандидати. Кандидатима се не препоручује да уочи прегледа конзумирају посластице као и оброке који садрже мак, као и лекове против болова (типа кафетина и сл.). Дан уочи прегледа кандидати треба да конзумирају лакшу храну до 18.00 часова, а да изоставе интензивнију физичку активност и унос алкохола. Ујутру, на дан прегледа, не треба да доручкују, нити да пију заслађене течности. Кандидати су обавезни да након обављеног здравственог прегледа Криминалистичко-полицијском универзитету приложе уверење о испуњености задатих услова, које је издала лекарска комисија Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије одмах после добијања уверења, а најкасније у року од 24 часа.

На преглед обавезно понети: 
– личну карту или пасош и
– примерак уплатнице за трошкове прегледа
.

Тест провере склоности и способности

Кандидати који испуне услове у погледу здравственог стања и психолошких способности, приступају тесту провере склоности и способности који се састоји из:
1. теста опште информисаности (максимално 20 бодова);
2. теста из математике (максимално 20 бодова);
3. теста из хемије (максимално 20 бодова).

Резултат на тесту из математике мањи од 7 бодoва је елиминациони.


Конкурс је отворен од 8.9.2020. године закључно са 10.9.2020. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично радним данима од 10,00 до 15,00 часова у Београду, Улица цара Душана број 196 (Земун), односно путем електронске поште – платформе у ком случају се пријаве могу извршити закључно са 10.9.2020. године до 15,00 часова.

- Кандидати који желе да пријаву за упис изврше лично на Универзитету треба да донесу следећу документацију:

1. образац пријаве за конкурс (потребно је одштампати у једном примерку, попунити и потписати) преузми образац
2. упитник о идентификационим подацима кандидата (потребно је одштампати у два примерка, попунити и потписати) преузми образац
3. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (оверене фотокопије);
4. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци);
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
6. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија);
7. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - у моменту пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице);
8. потврду о извршеној уплати манипулативних трошкова.

- Кандидати који желе да пријаву за упис изврше електронским путем, образац могу попунити oвде

Кандидати који су остварили право на упис могу се уписати само уз подношење оригинала предатих докумената.

Универзитет није у обавези да документа предата приликом конкурисања врати поштом. Кандидати који нису остварили право на упис могу, уколико желе, лично преузети своја документа на шалтеру Одсека за студентска питања, а најкасније до 1. новембра 2020. године.

Кандидат који конкурише за упис на овај студијски програм уплаћује 3.500,00 динара на рачун број: 840-1751666-08; прималац: Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате: манипулативни трошкови конкурса. Потврду о уплати кандидат предајe приликом подношења пријаве.

Приликом подношења пријаве потребно је да кандидат попуни Упитник о идентификационим подацима.

О времену и распореду полагања испита провере склоности и способности, кандидати ће бити обавештени приликом достављања уверења о испуњености посебних услова у погледу здравственог стања и психолошких способности.

Утврђивање редоследа кандидата за упис

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис су:

  • општи успех у току средњег образовања, који се изражава бодовима од 16 до 40 и утврђује се формулом: 40 х (просечна оцена из средње школе) / 5, с тим да се заокруживање врши са две децимале,
  • успех на тесту провере склоности и способности, који се вреднује укупним бројем бодова од 0 до 60.

Да би се рангирао кандидат мора да оствари најмање 51 бод, док је укупан број бодова мањи од 51 елиминациони.

Ранг-листa пријављених кандидата који су успешно савладали тест провере склоности и способности, имају најмање 51 бод (остварен укупно на општем успеху и успеху на тесту провере склоности и способности) и испуњавају посебне законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарствo унутрашњих послова, објављују се на огласној табли и интернет страници Универзитета (www.kpu.edu.rs).

На ранг-листу пријављених кандидата према студијским програмима може се поднети жалба Комисији за упис у року од три дана од дана објављивања ранг-листе. Комисија за упис решава по жалби, након чега утврђује коначну ранг-листу.

Коначна ранг-листа студијског програма је основ за упис кандидата.

Право уписа на одређени студијски програм основних студија стиче кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за тај студијски програм.

Упис кандидата обавиће се након коначности ранг-листе.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину који ће бити одређен за упис, Универзитет ће уписати уместо њега наредног кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи.

Студенти основних студија за време студирања имају обезбеђен смештај и исхрану у просторијама Универзитета, без накнаде трошкова, а под условима одређеним уговором о утврђивању међусобних права и обавеза између студената и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.